Läs senare

Gömda barn får rätt till skola

Från nästa sommar får barn som vistas i Sverige utan tillstånd rätt att gå i skola. Det föreslår regeringen och Miljöpartiet (MP) som nu enats om detaljerna i en en lagrådsremiss, som när lagrådet sagt sitt läggs som förslag till riksdagen.

24 Okt 2012

Att så kallade gömda barn ska ha rätt att gå i skolan var regeringen och Miljöpartiet eniga om redan tidigare, som en del av sin migrationspolitiska överenskommelse våren 2011. Nu har man kommit överrens om ett konkret lagförslag.

– Rätten gäller både för barn till föräldrar som sökt uppehållstillstånd, fått avslag men stannar kvar i Sverige ändå och för barn till föräldrar som vistas i landet utan att ha sökt uppehållstillstånd, sa utbildningsminister Jan Björklund på onsdagens presskonferens.

Reformen beräknas beröra mellan 2.000 och 3.000 barn. En del av dessa går redan i skolan eftersom det finns rektorer som sagt ja till att dessa barn får gå i skolan.

Rätten gäller utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De får samma rätt till skolskjuts och elevresor som andra barn.

Däremot införs ingen skolplikt eftersom skolplikten innebär att föräldrar som inte skickar sina barn till skolan kan straffbeläggas.

– Och det blir ett slag i luften när man inte vet vilka barnen är, förklarade Jan Björklund.

För 2013 har 25 miljoner kronor avsatts till reformen eftersom den börjar gälla vid halvårsskiftet. Från 2014 avsätts 50 miljoner kronor. Hur fördelningen av pengarna ska ske kommer utbildningsdepartementet att titta närmare på.

– Eftersom vi inte vet var dessa barn finns så kommer det att handla om något slags schablonbelopp som eventuellt viktas så att kommuner med många invandrare gynnas.

Skyldigheten för skolan att underrätta polisen om utlänningar tas bort.

Det har tagit tid att komma fram till dagens förslag till ny lagstiftning. Redan 2008 sa regeringen efter kritik från Skolverket att de skulle tillsätta en utredning som skulle titta på alla gömda barns rätt till skola.

FN:s barnrättskommitté har upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte leva upp till barnkonventionen när det gäller alla barns rätt till utbildning.

2009 svarade regeringen på kritiken och sa att man nu höll på att utforma direktiven och att utredningen skulle tillsättas med det snaraste.

ur Lärarförbundets Magasin