Läs senare

I snitt 39 elever per avdelning

28 Mar 2012

Gruppstorlekarna på fritidshemmen fortsätter att växa och är nu större än någonsin. Avdelningarna hade år 2011 i genomsnitt 39 elever.
Det är ytterligare en elev jämfört med året innan och åtta fler än 2005.

— Allt fler elever ska in på allt färre fritidshem. Då är det svårt att organisera verksamheten utan att avdelningarna blir större, säger Peter Lindkvist, undervisningsråd på Skolverket.

Trenden med ökat elevantal och ett minskat antal fritidshem har pågått under många år, även om minskningen av fritidshemmen nu tycks bromsa in. Nu är nära 400 000 elever inskrivna på landets 4 300 fritidshem.

Däremot har personaltätheten upphört att minska. Skolverket använder för andra året ett nytt mått för personaltäthet i fritidshemmen: elev per anställd. Det ligger kvar på 12,3 vilket motsvarar drygt 20 elever per årsarbetare (det mått som används i artikeln intill).

28 procent av personalen är fritidspedagoger. Räknar man också med förskollärare och andra lärare blir andelen med pedagogisk högskoleutbildning 55 procent. Det är en minskning med ett par procentenheter på ett år.

— Det är en klar minskning, men det har under åren varierat ganska mycket så vi ser ingen tydlig trend, säger Peter Lindkvist.

Ny skollag och läroplan

Från den 1 juli 2011 gäller ny skollag och ny läroplan för grundskola, fritidshem och förskoleklass. De nya styrdokumenten stärker fritidshemmens pedagogiska uppdrag:

  • Det är tydligare angivet vilka delar av läroplanen fritidshemmen måste följa.
  • Fritidshemmen ska bidra till elevens lärande och personliga utveckling.
  • Kraven på planering och dokumentation har förtydligats.

ur Lärarförbundets Magasin