Läs senare

Lärarförbundet kräver bättre ljudmiljö i skolan

Boverket måste skärpa kraven på ljudmiljön vid bygge och renovering av skolor. Det kräver Lärarförbundet tillsammans med ett flertal intresseorganisationer.

28 Feb 2013

I ett öppet brev som idag överlämnas till Boverkets generaldirektör Janna Valik kräver Lärarförbundet tillsammans med bland andra Hörselskadades Riksförbund och Riksförbundet Attention skärpta byggregler för en bättre ljudmiljö i skolan.

– Man måste se till att bygga rätt från början. Det behöver dessutom inte vara kostsamt. Kunskap om området visar att det tvärtom blir billigare med högre krav, eftersom man då slipper dyra renoveringar efter Arbetsmiljöverkets inspektioner, säger Inger Maurin, andre vice ordförande i Lärarförbundet.

I skrivelsen slår organisationerna fast att Boverket inte tagit hänsyn till relevant forskning om bullers negativa inverkan på resultaten och miljön i skolan i sina utkast till reviderade byggregler. I skrivelsen står det bland annat att den rådande ljudmiljön i nybyggda skolor kan ses som ett facit över de nuvarande byggreglerna. ”Och omdömet kan bara bli ett – icke godkänt vad gäller akustik och taluppfattbarhet!” I uppropet dras det paralleller mellan den dåliga ljudmiljön och svenska elevers sjunkande kunskapsnivå.

– Forskningen visar att när eleverna tvingas lägga mycket kraft och energi på att höra vad som sägs så får de betydligt svårare att ta till sig kunskaperna. God arbetsmiljö är A och O för en lyckad undervisning, säger Inger Maurin.

Därför för organisationerna fram ett antal krav som de anser att Boverket måste ta hänsyn till vid uppdateringen av byggreglerna:

  • Att bullerdefinitionen tar lika stor hänsyn till buller som kommer inifrån som utifrån, exempelvis andras tal och skrapljud.
  • Att miniminivån vid nybyggnation eller renovering av skolbyggnader blir ljudklass B eller A i stället för C, som är det nuvarande kravet.
  • Att Boverket ställer krav på god taluppfattbarhet i alla lokaler som används för undervisning.
     

ur Lärarförbundets Magasin