Läs senare

Ortodox livsstil ger rätt till hemskolning

Barnen i en ortodox judisk familj får rätt att fullgöra sin skolplikt i hemmet. Det har kammarrätten beslutat, som därmed upphäver förvaltningsrättens dom.

19 Okt 2012

En judisk familj i Göteborg får rätt att hemskola sina fyra barn. Anledningen är att de med sina mycket strikta regler vad gäller böner, beteende, kläder och kosthållning inte kan undervisas på annat sätt än i hemmet. Familjen hävdar att reglerna avseende kläder och hår omöjliggör deltagande i idrottsundervisningen och försvårar för barnen att fungera i en vanlig skola. Dessutom ”utsätts de för en påtaglig fara för mobbning”, skriver de i sitt yrkande.

Familjen är enligt egen uppgift en av endast tre familjer i Sverige som tillhör den ortodoxa judiska tron, och den ende ortodoxa rabbinen är barnens far.

Stadsdelsnämnden har motsatt sig hemskolning eftersom den anser att det saknas synnerliga skäl, vilket krävs enligt skollagen. De menar dessutom att familjen inte velat delta i diskussioner kring hur skolan skulle kunna anpassa verksamheten så att barnen ska kunna delta.

Kammarrätten går på familjens linje och hävdar att utbildningen som barnen får i hemmet är ett fullgott alternativ till den allmänna skolan, och att behovet av insyn i hemundervisningen har tillgodosetts. Därmed upphäver man förvaltningsrättens dom.

ur Lärarförbundets Magasin