Läs senare

Rektorer som satte betyg gjorde fel

Många rektorer skrev i höstas under sina olegitimerade lärares betyg. De gjorde fel, säger Skolverket. En legitimerad lärare måste alltid finnas med i processen.

17 Feb 2016
Rektorer som satte betyg gjorde fel

Olegitimerade lärare får inte längre sätta betyg ensamma. En legitimerad kollega, som inte behöver vara ämnesbehörig, ska också skriva under. Men ett utbrett missförstånd har gjort att många rektorer och lärare tror att rektorn får skriva under betyget i stället för en legitimerad lärare.

När Lärarnas tidning i höstas inför terminsslutet frågade drygt 1 000 grundskolerektorer om de själva som rektorer skulle sätta betyg på elever de inte hade undervisat svarade var sjätte rektor ja. Valet av en sådan lösning kan till exempel bero på att en ämnesbehörig lärare saknas på skolan, att rektorn anser att ingen legitimerad lärare har tid att vara medbedömare eller att de legitimerade lärarna inte vill. Problemet är att lösningen inte är laglig.

— Det är inte tillåtet att hoppa över den legitimerade läraren och gå direkt på rektorn. Rektorn kommer in först om lärarna är oeniga och den legitimerade läraren saknar behörighet i det aktuella ämnet, säger Jessica Ovin, jurist på Skolverket.

Detta gäller även om rektorn själv är legitimerad lärare.

— Enligt lagtextens lydelse är det en legitimerad lärare, inte en rektor, som ska bistå den olegitimerade läraren, säger Jessica Ovin.

Ett undantag finns. Om rektorn inte bara är legitimerad utan också delvis anställd som lärare får hen i sin roll som legitimerad lärare sätta betyg tillsammans med en olegitimerad lärare. Den olegitimerade läraren och rektorn skriver då båda under betygen.

De skolor som helt saknar legitimerade lärare kan, enligt lagens förarbeten, låna sådana från någon annan av huvudmannens skolor för att få hjälp vid betygssättning. Att det är praktiskt möjligt beror enligt Skolverket på att den legitimerade läraren inte behöver samla in egna bedömningsunderlag för eleverna utan kan utgå från de bedömningsunderlag som finns.

— Det är alltså inte tänkt att den legitimerade läraren ska behöva följa den olegitimerade lärarens undervisning för att kunna skriva under betygen. Det vore varken hållbart eller rimligt, säger Jessica Ovin.

Därför behöver en legitimerad lärare heller inte få veta redan vid terminsstart att hen ska vara medbedömare. Det väsentliga är att det meddelas i så god tid före betygssättningsdags att den legitimerade läraren har möjlighet att planera in uppgiften i sitt arbetsschema.

— Det är viktigt att poängtera att det är rektorn som har det slutliga ansvaret för att betyg sätts enligt bestämmelserna. Den legitimerade läraren går inte i god för den olegitimerade lärarens arbete i dess helhet utan intygar att betyget är riktigt utifrån det bedömningsunderlag som finns, säger Jessica Ovin.

Enligt skollagen ska den som har beslutat om ett betyg på begäran kunna upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. Men det betyder inte att den legitimerade läraren måste följa kollegans undervisning för att kunna skriva under betyget tillsammans med denne, enligt Jessica Ovin.

— Det räcker att den legitimerade läraren kan säga hur bedömningen har gjorts utifrån de bedömningsunderlag som varit tillgängliga.

Trots regelbrottet kommer inget att hända med de betyg som felaktigt skrevs under av en rektor i höstas.

— Betygen går inte att överklaga och de blir inte ogiltighetsförklarade på grund av att fel person bistått den undervisande läraren vid betygssättningen, säger Jessica Ovin.

ur Lärarförbundets Magasin