Läs senare

Skolor brister i aktivt lärarstöd för läsförståelse

Lärarna i grundskolan måste bli bättre på att ge eleverna stöd i svenska så att de kan utveckla sin läsförståelse och förmåga att skriva. Bara ett par skolor får godkänt efter en granskning av Skolinspektionen.

27 Jan 2016
Skolor brister i aktivt lärarstöd för läsförståelse
Elevernas förmåga att tänka går via aktivt lärarstöd vid läsning och skrivande. Foto: Colourbox

Svenskundervisningen i grundskolan behöver inriktas mer mot att öka elevernas förmåga att tänka, kommunicera och lära. Vägen dit går via ett mer aktivt lärarstöd, konstaterar Skolinspektionen efter att ha granskat läs- och skrivundervisningen i årskurs 4–6.

– Att kunna utveckla sin förmåga att tänka har betydelse både för elevernas skolgång i stort och för deras utveckling som samhällsmedborgare, säger Anna Wide, biträdande projektledare på Skolinspektionen.
 

Myndigheten har granskat arbetet med läs- och skrivstrategier i 31 kommunala och tre fristående grundskolor i 30 slumpvis utvalda kommuner. Framför allt har inspektörerna tittat på om eleverna får arbeta med olika typer av texter, lära sig att urskilja texters budskap och utveckla sina egna texter.
 

En slutsats är att lärarstödet och undervisningens kvalitet varierar en hel del mellan skolor men också mellan klasser inom en och samma skola. 

– Det är bara ett par skolor som inte har något att utveckla. För oss måste arbetet vara bra i stort sett alltigenom för att det ska vara acceptabelt, säger Anna Wide. 
 

När läs- och skrivundervisningen fungerar bra beror det ofta på att lärarna vägleder eleverna och pratar mycket med dem om deras texter.

– Vi ser att det varierar både inom och mellan skolorna. Rektorn har stor betydelse, genom att driva de här frågorna och se till att det finns strukturer för fortbildning och samverkan. Kollegial lärande är absolut en framgångsfaktor säger Anna Wide. 
 

Skolinspektionen pekar på tre utvecklingsområden för skolorna: 

  • För det första behöver lärarna bli bättre på att få eleverna att förstå vad de ska lära sig och varför. Lärare måste formulera mål för elevernas lärande.
  • För det andra behöver lärarna visa och vägleda eleverna och samtala mer om texter, både deras egna och andras. 
  • Skolinspektionens tredje slutsats är att lärare och rektorer måste bli bättre på att följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas. På en övervägande majoritet av de granskade skolorna görs aldrig någon sådan uppföljning. 

Granskningen bygger på tre dagar långa besök och observationer i klassrummen. Skolinspektionen har intervjuat lärare och rektorer och sedan skrivit ett beslut för varje skola. Nästa steg var att skolorna efter två månader måste visa att de har en plan för hur de ska åtgärda de problem inspektionen påtalat.

– Det har alla skolor gjort vid det här laget. Sedan väntar vi ett år innan vi följer upp mer ingående vad som blivit effekten av deras utvecklingsarbete, säger Anna Wide. 

ur Lärarförbundets Magasin