Läs senare

Utredning om fjärrundervisning tillsatt

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på hur skolhuvudmän ska få bättre möjligheter att erbjuda fjärrundervisning. Som Lärarnas tidning tidigare berättat beräknas en ny lag träda i kraft under nästa år.

12 Nov 2015

Behovet av modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och undervisning i svenska som andraspråk har ökat väsentligt med anledning av flyktingsituationen. Tillgången på lärare är dock begränsad. 
 

En del kommuner har löst dilemmat genom att köpa in dessa lärartjänster från en annan kommun. Men då bryter de samtidigt mot skollagen, vilket skolmyndigheter, riksdagen och SKL påpekat. 
 

Men nu ska det bli lagligt, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. 
 

En särskild utredare ska bland annat föreslå hur skolhuvudmän ska kunna ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning (så kallad fjärrundervisning på entreprenad) eller på annat sätt ges utökade möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. 
 

Utredaren ska också ta ställning till om huvudmännen ska få erbjuda undervisning i svenska som andraspråk genom fjärrundervisning på entreprenad. 
 

Detta uppdrag ska redovisas senast den 12 februari 2016. 
 

Utredaren ska också föreslå under vilka förutsättningar skolhuvudmän ”och eventuellt andra aktörer” ska få utökade möjligheter att utföra undervisning åt andra huvudmän när det gäller exempelvis moderna språk. Framför allt glesbygdskommuner kan ha problem med att ordna undervisning i detta på grund av lärarbrist eller klent elevunderlag. 
 

Denna del av uppdraget ska redovisas senast 30 maj 2017. 

ur Lärarförbundets Magasin