Läs senare

7 av 10 skolledare har svårt att rekrytera

70 procent av skolledningarna har svårt att rekrytera lärare och förskollärare med rätt behörighet. Det visar en kartläggning som Skolinspektionen har gjort. Rektorer, förskolechefer och huvudmän måste bli mer strategiska och långsiktiga, konstaterar myndigheten.

12 jun 2015

Kartläggningen av kompetensförsörjningen i skolan, som Skolinspektionen har gjort på regeringens uppdrag, presenterades kortfattat i myndighetens årsredovisning i februari. Nu kommer en rapport som bygger på intervjuer och en enkät till 500 slumpvist utvalda rektorer, förskolechefer och huvudmän.
 

Av svaren framgår att rekryteringsproblemen finns i alla typer av kommuner – från storstad till glesbygd – och i såväl kommunala som fristående skolor.

60 procent av förskolecheferna och 67 procent av rektorerna svarar att få eller inga söker utannonserade tjänster. 56 respektive 58 procent svarar att det är hård konkurrens om de legitimerade och behöriga som trots allt finns.

Av intervjuerna framgår att rektorerna oroliga för hur de ska kunna garantera en rättvis och likvärdig betygssättning i framtiden. På kort sikt löser man problemen genom att använda sig av undantagsbestämmelsen i skollagen, som tillåter att en obehörig undervisar ett år i sänder. Ett annat sätt är att låta legitimerade och behöriga lärare anpassa sitt arbetsschema och undervisa på flera enheter. Eller så får pensionerade lärare rycka in.
 

Enligt Skolinspektionen finns stora brister när det gäller rekryteringsinsatser, kompetenskartläggningar, fortbildning och uppföljningar. 
 

Även om de flesta huvudmän säger att de kartlägger behoven handlar det ofta om skaffa sig en överblick av läget på ett mindre strukturerat sätt, till exempel genom avstämningar vid utvecklingssamtal. Brist på tid och ekonomi anges som stora hinder för att kompetensutveckla personalen av både rektorer och förskolechefer.
 

Men huvudmän och skolledningar måste sluta lappa och laga och bli mer strategiska och systematiska, konstaterar Skolinspektionen och tillägger att även staten bär en del av ansvaret. Här handlar det om att attrahera sökande till lärarutbildningarna, locka tillbaka personer som lämnat läraryrket och skapa förutsättningar för att invandrade lärare ska kunna utöva sitt yrke.
 

– Även om prognoser pekar på en absolut brist på lärare och förskollärare kan huvudmän, rektorer och förskolechefer inte ducka för problemen med motivet att det är svårt att hitta tillräcklig och rätt kompetens. Varje nivå i skolans styrkedja måste ta sitt ansvar för att säkra kompetensförsörjningen, säger Gabriel Brandström, tillförordnad enhetschef på Skolinspektionens analys- och statistikavdelning. 

ur Lärarförbundets Magasin