Läs senare

Alla som arbetar som lärare måste vara välkomna

Vem ÄR lärare egentligen?
Vilka kommer att kunna vara medlemmar i Lärarförbundet efter 1 januari 2020?

22 aug 2019

Vid kongressen 2018 fattades beslut om en stadgeändring i medlemsportalen från att de som arbetar som lärare kan bli medlemmar i Lärarförbundet till att du som är lärare kan bli medlem.

Under kongressen var frågan om stadgeändringen hett debatterad och förbundsstyrelsens representanter tog de chanser de hade under kongressen att försöka övertyga kongressledamöterna att ”rösta rätt” i frågan om stadgeändringen. När det anades en risk att förbundsstyrelsen inte skulle få igenom sitt förslag så föreslogs en kompromiss som innebar att stadgeändringen skulle beslutas vid kongressen, men att förbundsrådet skulle få i uppdrag att tolka den nya stadgan. Det förslaget fick tillräckligt starkt stöd av kongressen för att accepteras.

Beslutet innebär att förbundsrådet under 2019 ska ta ställning till hur stadgan ska tolkas. Frågan blir då vem som anses vara lärare.

Frågan kan bli filosofisk men måste hanteras inför förbundsrådets avgörande. Om elever, kollegor, rektor och föräldrar anser att den som undervisar i klassrummet är lärare, kan vi som fackliga företrädare då säga att hen inte är det, utan endast arbetar som det?

Det vi som fackförbund måste göra är att se hur vi kan agera för att göra bästa nytta, i första hand för våra medlemmar, men som i förlängningen även gynnar barn och elever från förskolan, till högskola och vuxenutbildning.

De fackförbund som gör störst nytta driver på så att villkor och arbetsmiljö för hela kollektivet och för varje medlem är så bra så att man inte riskerar bli sjuk av sitt arbete och att man inte vill sluta jobba på grund av att man inte trivs i sitt jobb eller är missnöjd med sin lön.

En viktig fråga vi måste ställa oss är om vi kommer bidra till att skapa attraktiva lärartjänster genom att inte tillåta alla som är anställda som och arbetar som lärare att vara med i Lärarförbundet även fast de vill det? Vi tror att vårt fackförbund kommer vara starkare och mer relevanta om alla som är anställda som och arbetar som lärare kan vara med i vårt förbund. Det ger oss en möjlighet att påverka mer på de arbetsplatser där det finns få utbildade lärare. Vi kan ställa krav på arbetsgivaren att förbättra villkoren för att få behöriga sökande till tjänsterna och vi kan stödja och peppa de medlemmar som är outbildade och trivs med sitt val av yrke att utbilda sig till rätt behörigheter och se läraryrket som sin framtid. Om vi lyckas påverka att alla tjänster blir tillräckligt attraktiva kommer de obehöriga att känna att de måste utbilda sig för att få vara kvar i yrket. De kommer känna att andra vill ha deras jobb.

Med anledning av kongressbeslutet har nu andra fackförbund visat ett intresse för att organisera de medlemmar som riskerar att inte kunna vara medlemmar i Lärarförbundet trots att de arbetar som lärare. Både Kommunal och Vision har visat ett intresse men även LR:s ordförande Åsa Fahlén har uttalat att de som arbetar som obehöriga lärare men har någon typ av akademisk utbildning ska organiseras i ett SACO-förbund.

Nu har Lärarförbundets förbundsstyrelse lagt ett förslag till stadgetolkning som förbundsrådet ska ta ställning till den 19 september. Det är ett dokument som försöker ringa in vilka som egentligen kan vara medlemmar. Kortfattat kan man säga att förslaget innebär att vi själva ska avgöra vilka som ska tillhöra ”professionen” och vilka som har ”relevant utbildning” och därmed också möjligheten/rätten att vara medlemmar i Lärarförbundet. Förbundsstyrelsen skriver att de ”eftersträvar en tolkning av medlemsparagrafen som är enkel att förstå och lätt att efterleva. En exakt definition för varje medlemsgrupp skulle vara både svår att göra, svår att förklara och resurskrävande att efterleva”.

Vi ser förbundsstyrelsens förslag tillräckligt svårt att förklara och resurskrävande att efterleva för att det ska fungera i praktiken och riskerar skapa svåra gränsdragningar för förtroendevalda ombud ute i våra avdelningar. Det finns en risk att det kommer att ta onödig tid att avgöra om man ska tillåtas vara medlem och därmed företrädas på bekostnad av att ta tag i det som är riktigt avgörande, nämligen att varje lärartjänst är attraktiv och med bra arbetsmiljö. Det finns en risk att förbundsrådet fattar beslut om en stadgetolkning som blir så otydlig att det antingen inte blir någon skillnad alls från idag eller att vi hamnar i onödiga diskussioner och konflikter om vilka som ska kunna vara våra medlemmar. För oss känns det rimligt att den som anses tillräckligt yrkesskicklig, kompetent och lämplig att anställas som lärare och ansvara för undervisning i sitt yrkesutövande är lärare. Det innebär att de även i Lärarförbundets tolkning av stadgan bör anses vara lärare.

Vi tycker det är viktigt att Lärarförbundet fortsätter driva på en utveckling där man endast ska tillåta utbildade, behöriga och legitimerade lärare att få arbeta som lärare med ett undervisande uppdrag. Innan vi kommer dit måste vi fortsätta vara ett fackförbund för även de som inte har relevant utbildning men som anses tillräckligt skickliga och kompetenta att arbeta som lärare av arbetsgivarna. Det kommer göra att vi blir en starkare påverkanskraft i samhället i stort och för våra medlemmar, i synnerhet med ett av målen att endast behöriga och legitimerade ska tillåtas arbeta som lärare i vårt skolsystem i framtiden.

Stadgeändringen på kongressen beslutades demokratiskt och ska naturligtvis gälla men hur stadgan ska tolkas är fortfarande en öppen fråga där medlemmarna bör känna till att processen just nu pågår och om man vill ska man kunna få kontakt med ”sina” förtroendevalda i förbundsrådet för att komma med synpunkter inför beslutet.

Förbundsrådet har ett stort ansvar i sitt kommande beslut att säkerställa att Lärarförbundet fortfarande kommer att vara ett förbund som har medlemmar, facklig närvaro och är starka på alla skolor och förskolor. Lärarförbundet ska driva på en utveckling där varje lärartjänst, vare sig det är en behörig eller obehörig på tjänsten, har tillräckligt bra arbetsmiljö och är tillräckligt attraktiv för att locka behöriga lärare att söka just den tjänsten. Vi vill att förbundsrådet lyckas tolka stadgan så att detta blir fortsatt möjligt!

AV:
Mikael Alexandersson-From, ordförande Lärarförbundet
Salem Eva Andersson, huvudskyddsombud Lärarförbundet
Mark Lotta Bank, ordförande Lärarförbundet Alingsås
Carin Centerlund, huvudskyddsombud Lärarförbundet Kungälv
Lena Dackehed, vice ordförande Lärarförbundet Kungälv
Lena Duwe, ordförande Lärarförbundet Mark
Per Edberg, huvudskyddsombud Lärarförbundet Umeå
Oskar Forssander, ordförande Lärarförbundet Alingsås
Peter Hvass, ordförande Lärarförbundet Kungälv
Annika Karlsson Norrstad, ordförande Lärarförbundet Huddinge
Stefan Kruse, huvudskyddsombud Lärarförbundet Kävlinge
Pontus Larsson, ordförande Lärarförbundet Karlstad
Tomas Lönnberg, ordförande Lärarförbundet Vilhelmina
Ingvar Lennartsson, ordförande Lärarförbundet Halmstad
Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg
Anita Mellberg, ordförande Lärarförbundet Danderyd
Helen Nilsson, ordförande Lärarförbundet Halmstad
Agneta Persson, ordförande/huvudskyddsombud Lärarförbundet Kävlinge
Milinda Quranolli, ordförande Lärarförbundet Botkyrka
Heléne Sandstedt, ordförande Lärarförbundet Skövde
Kathleen Wireklev, ordförande Lärarförbundet Tranemo
Lena Ånskog, ordförande Lärarförbundet Öckerö
Anette Öbom, ordförande Lärarförbundet Orust

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin