Läs senare

Anna-Lena Almqvist Svensk och fransk barnomsorg

Jämfört med fransmän engagerar sig svenska män mer i hem och familj, men de känner sig också mer stressade.

25 apr 2005

Anna-Lena Almqvist vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat svenska och franska barnfamiljers attityder till arbete och barnomsorg.

Studien visar att jämfört med fransmän är svenska män mer engagerade i hem och familj, men de upplever också en högre stressnivå. Många franska kvinnor uttrycker ett missnöje med fransmännens brist på deltagande i hushållsarbete.

Anna-Lena Almqvist baserar sin avhandling på 80 intervjuer med barnfamiljer i Nantes i Frankrike och Umeå i Sverige. Hon visar att både fransk familjepolitik och franska föräldrars värderingar uppvisar en mer traditionell syn på organiserandet av arbete och familjeliv än vad som är fallet i Sverige.

Men när arbetsfördelningen mellan könen utjämnas, resulterar det även i mer rollkonflikter och tidsmässig stress. Resultaten från Sverige pekar på att de aktuella politiska instrumenten inte är tillräckliga för att stödja kvinnor och män att balansera krav från familj och arbete.

I avhandlingen jämförs även familjernas olika förväntningar på barnomsorg. Här skiljer sig länderna åt i flera avseenden. Franska familjer betonar betydelsen av uppfostran, lärande och att barnet anpassar sig till omgivningen. Svenska familjer framhåller betydelsen av pedagogik, och att barnomsorgspersonalen uppmärksammar det individuella barnet.

I franska familjer uttrycks också önskemål om barnflickor i hemmet och barnomsorg på arbetsplatsen. En anledning till det förstnämnda kan vara att fransk familjepolitik subventionerar barnpassning i hemmet, något som inte görs i Sverige.

Anna-Lena Almqvist anser att man i Frankrike behöver öka andelen fasta tjänster i kvinnodominerade yrken för att öka jämställdheten mellan könen. Vidare behöver föräldrapenningen inkomstrelateras för att uppmuntra män att vara hemma när barnen är små.

Avhandlingens titel: The care of children: A Cross-National Comparison of parents expectations and experiences

Disputation: 18 mars 2005, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Kontakt: Anna-Lena Almqvist, Telefon: 090-786 5305, 070-527 1650, e-post: anna-lena.almqvist@soc.umu.se

ur Lärarförbundets Magasin