Läs senare

Anpassningarna är inte bara ert ansvar, lärare

DebattSom lärare ska du aldrig känna dig ensam när det gäller att arbeta fram de extra anpassningarna. Ta alltid hjälp av elevhälsan och rektor, skriver specialpedagogen Meta Dest.

04 okt 2018

Om debattören

Meta Dest

Specialpedagog

Konsult inom förskola och skola

Att skapa en individuell undervisning utifrån varje enskild elev är en stor utmaning för lärare idag. I varje klass finns en eller flera elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Hur skolorna arbetar kring dessa elever är något jag funderat över. Har alla elevhälsoteam på skolor i landet rutiner för hur ärenden hanteras? Det verkar inte så… Jag har många gånger träffat lärare som i samtal uttryckt maktlöshet och uppgivenhet då de inte vet hur de ska göra för att få till det som krävs.

Illustration: Colourbox

I diskussioner kring anpassningar vet lärarna oftast vad eleven skulle behöva om resurserna fanns, men ibland vet de inte. I båda fallen ser jag hur deras kroppshållning och axlar sjunker ihop för att de inte vet hur de ska kunna hjälpa eleven. Det var länge sedan jag mötte lärare som sa att de ska ta det vidare till elevhälsan för att ta hjälp och diskutera vidare.

Numera lägger jag mer tyngd vid att lärare MÅSTE ta elevärenden till elevhälsan och ALDRIG se det som enbart ett läraransvar. Det är hela skolans gemensamma ansvar att arbeta för att ge alla elever det stöd och de anpassningar som krävs för att de ska utvecklas och må bra och därför behöver man på hela skolan stötta varandra och tillsammans arbeta fram metoder, förhållningssätt och arbetssätt.

Jag har många gånger träffat lärare som uttryckt maktlöshet då de inte vet hur de ska göra för att få till det som krävs.

Rektor har, enligt lag, det yttersta ansvaret: ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” (Skollagen, 2010 kap2 §10)

Elevhälsan på skolan ska ha en aktiv roll i att se över hur stöd och anpassningar utformas och genomförs, det kan exempelvis handla om hjälpmedel eller kompetensutveckling och handledning av personal. Som lärare ska du aldrig känna dig ensam när det kommer till att arbeta fram extra anpassningar (glöm inte samverkan med hemmet).

Vi måste lyfta blicken och se till hela skolmiljön, både den fysiska och psykosociala, och arbeta som ett team. På samma sätt som vi inte säger att problem ligger hos en enskild elev ska vi heller inte lägga allt ansvar på enskilda lärare.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin