Läs senare

Barbro Carli: Gymnastik, pojkar och flickor

Genom tiderna har den kultur, som skapats av kvinnliga gymnastiklärare alltid varit mera mångsidig och hälsoinriktad, och mindre tävlingsinriktad, än den manliga.

11 maj 2004

Det konstaterar Barbro Carli i sin avhandling i pedagogik där hon ur könsperspektiv beskriver utvecklingen av skolämnet gymnastik och lärarutbildningen i ämnet från början av 1800-talet till slutet av 1900-talet.

Större delen av denna tid bedrevs tonåringars skolgymnastik/-idrott och merparten av lärarutbildningen i könsuppdelade grupper. Först från mitten av 70-talet påbörjades i jämställdhetssyfte en integrering av kvinnlig och manlig lärarutbildning i ämnet. Efter hand infördes också samundervisning i skolan.

Men under den långa epoken av könssegregerad undervisning och lärarutbildning skapades två olika kulturer, en kvinnlig och en manlig.

Avhandlingen belyser skillnader mellan de två kulturerna och tydliggör konsekvenser av integrering och samundervisning.

Barbro Carli visar också att blandningen av de två kulturerna inneburit en icke jämställd integrering. Detta är speciellt tydligt vad gäller betygsfördelningen i ämnet idrott (tidigare gymnastik) i skilda flick- och pojkgrupper och i blandade grupper.

När pojkar undervisas i gymnastik/idrott tillsammans med flickor, tycks de på alla betygsnivåer vara duktigare, eller mindre ”dåliga”, än flickorna. Dessa pojkar tycks också vara duktigare, eller mindre ”dåliga”, än pojkar i rena pojkgrupper.

Flickor, som undervisas tillsammans med pojkar, betygssätts som varande ”sämre” än pojkarna, också ”sämre” än flickor i rena flickgrupper. När flickor och pojkar undervisas var för sig, tycks ”duktighetsgraden” i de två kategorierna vara i stort sett lika, av betygen att döma.

Också vad gäller aktiviteter visar avhandlingen, att den könsintegrerade och förmodat jämställda gymnastik-/idrottsundervisningen och idrottslärarutbildningen gynnar de flesta pojkars och manliga lärares intressen och förutsättningar.

Avhandlingens titel: The Making and Breaking of a Female Culture: The History of Swedish Physical Education ’in a Different Voice’..

Disputation: 14 maj 2004, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Örebro universitet.

Kontakt. Barbro Carli 019-335821, 073-9925001 barbro.carli@tele2.se

ur Lärarförbundets Magasin