Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Barn objekt som ska förbättras

Föräldrar förväntas delta i bedömningen av sina barns styrkor och tillkortakommanden inför utvecklingssamtalen i förskolan. Det är ett av resultaten i ett forskningsprojekt om utvecklingssamtal i förskolan.

20 sep 2012

Föräldrarna kan i vissa utvecklingssamtal också ha ett relativt stort talutrymme. Det förekommer samtal där föräldrarna pratar mer än vad pedagogerna gör.

— Detta skiljer dem från utvecklingssamtal i till exempel skolan och beror nog på att förskollärare och föräldrar möts mer i vardagen än vad lära­re och föräldrar gör, säger fil doktor Ann-Marie Markström som lett projektet.

Samtidigt styr de professio­nella pedagogerna samtalet på olika sätt. Det kan handla om att i förväg ge föräldrarna blanketter med fördefinierade frågor som de ska fylla i svaren på hemma.

Ofta handlar frågorna om sådant som har med för­skolans sätt att arbeta att göra. Men det kan också finnas frågor av utvecklings­psykologisk karaktär.

— Analyserar man samtalen så ser man att det finns en underliggande agenda som peda­gogerna återkommer till. De ser till att de frågor som finns med på blanketterna tas upp i samtalet.

Utvecklingssamtalen i för­skolan ska inte fokusera på bedömning av barnets prestationer.

— Men de är ändå fyllda av bedömningar i relation till vad som krävs i förskolan. Barnet jämförs med sig själv, syskon, andra förskolebarn och med bilden av hur ett ­idealt förskole­barn ska vara.

Hon menar att det »normala« förskolebarnet i för­skolans ögon karakteriseras av att vara socialt aktivt och finna sig tillrätta i kollektivet samt känna till och följa de regler och outtalade förväntningar som finns på barnet.

Föräldrarna förväntas i sin tur vara aktiva i granskningen av det egna barnet genom att observera och bedöma och förmedla information om ­barnet, men också att tala för det under utvecklings­samtalet.

— Barnet blir som ett objekt som ska förbättras och föräldrarna får en släng av den sleven också.

De förväntas vara tillgängliga och delta i förskolans sätt att tänka kring kategoriseringar och bedömningar av barnen, menar Ann-Marie Markström.
 

Ann-Marie Markström

Tjänst Docent i pedagogiskt arbete.

Forsknings­intresse Barn och familjers möten med förskola, skola och socialtjänst.

Avslutat forsknings­projekt Hur 12—13-åringar ser på relationen mellan skola och hem.

Deltar i Antologin »För­äldrar, förskola och skola. Om mångfald, makt och möjligheter«, som kommer 2013.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin