Läs senare

Bättre begrepp behövs för grupper i förskolan

Barngrupper i förskolanLärarnas tidnings och tidningen Förskolans undersökning visar att grupperna i förskolan är ännu större än vad den officiella statistiken visar. En förklaring kan vara att det saknas en gemensam syn på vad begreppet grupp står för när man mäter gruppstorleken.

av Lotta Holmström
01 Dec 2016
01 Dec 2016

I enkäten svarar 17 000 förskollärare på frågor om barngruppernas storlek. Frågan var formulerad så här: ”När det är som högst närvaro av barn på din avdelning, hur många barn är det då?”

Av dem som jobbar på småbarnsavdelningar uppger 84 procent en gruppstorlek på över 12 barn, den övre gränsen i Skolverkets riktlinjer.

91 procent av de förskollärare som arbetar i barngrupper med 4-5-åringar uppger i enkäten en gruppstorlek på mer än 15 barn, den övre gränsen för Skolverkets riktmärke för äldre barngrupper.

Det är betydligt högre än vad som framgår av Skolverkets officiella statistik, som gäller året innan statsbidraget för mindre barngrupper infördes. Enligt den har 57 procent av alla avdelningar mer än 15 barn och 63 procent av småbarnsavdelningarna fler än 12.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.
Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är bekymrad över resultatet.

– Jag är orolig för att er bild skiljer sig så pass mycket åt från den officiella statistiken, säger han.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är inte förvånad.

– Vi har länge fått signaler om att statistiken om barngruppernas storlek inte stämmer. Det kan vara barn som i praktiken vistas i sammanslagna storbarngrupper, men man rapporterar in storleken på de mindre grupperna de delar upp sig i ibland, säger hon.

Det finns en oklarhet i begreppet ”grupp”. Skolverket definierar en barngrupp som antalet inskrivna barn per avdelning, men i verksamheten kan gruppbegreppet också stå för andra indelningar av barnen inom en avdelning eller storbarngrupp. Frågan är vad som rapporteras in till den officiella statistiken.

Magdalena Karlsson, Skolverket.
Magdalena Karlsson, Skolverket.

Magdalena Karlsson är undervisningsråd på Skolverket. Hon efterlyser en tydligare definition.

– Jag tycker att det är väldigt intressant att när jag pratar med förskolechefer, huvudmän och politiker använder de avdelningsbegreppet, men när vi vill definiera en grupp som antalet inskrivna barn per avdelning, då vill man inte prata ”avdelning” längre, säger hon.

Det blir i sin tur problematiskt när det förs statistik om barngrupper och när regeringen driver en politik som går ut på att minska grupperna.

– Hur ska vi kunna minska barngruppernas storlek om man inte vet vad en barngrupp är? undrar Magdalena Karlsson.

Gustav Fridolin säger till Lärarnas tidning att han kommer ta upp skillnaden mellan enkätresultatet och Skolverkets officiella statistik med myndigheten och diskutera orsakerna.

– Det är viktigt att statsbidraget fungerar som det är tänkt, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin