Läs senare

Bättre stöd till skolchef

Nu startar vi ett nytt institut som lyfter upp skolchefernas viktiga arbete. Det skriver företrädare för universitet och kommuner.

02 sep 2016

Illustration: Maria RaymondsdotterRiksdag och regering har under de senaste åren genomfört omfattande reformer för att förbättra skolresultaten. Insatserna har till stor del inriktats på lärare och rektorer medan skolcheferna och skolans huvudmän inte har varit föremål för några direkta insatser.

Det har medfört att styr­modeller från det privata näringslivet har fått stort in­flytande över hur huvud­mannen organiserar verk­samheten, vilket kan ge oväntade och snedvridna ­effekter. Vi ser därför att det finns ett stort behov av stöd till ­skolcheferna.

För att huvudmännen ska få de bästa förutsättningarna att styra verksamheten be­höver också de specifik ­kunskap kring skolchefernas arbete.

De insatser som riksdag och regering har genomfört om­fattar allt från policyändringar till kompetensutveckling av personal, kunskapsmätningar och insatser i lärarutbildningen.

Statens arbete har till stor del haft en »centralistisk karaktär«, men som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har påpekat i ett debatt­inlägg finns det en risk att statlig styrning innebär byråkratisering och centralisering: »Men central styrning är ingen mirakelmedicin. Det som ger resultat är i stället det envisa och kompetenta arbetet på lokal nivå.« (Håkan Sörman, vd för SKL, på SvD Debatt den 15 maj)

Centralisering är inte lösningen. Vi menar i stället att en ökad kunskap om ledarskap i utbildningsorganisationer kan bidra till ett kontinu­erligt och kompetent arbete som är anpassat till lokala förhållanden.

Skolchefer har här en ­nyckelfunktion samtidigt ­som det finns mycket sparsamt med vetenskap och beprövad erfarenhet kring deras arbete.

Vi tar därför initiativ till ett skolchefsinstitut där forskning och utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska stärka skolcheferna i deras dagliga arbete och ledarskap.

Efter dialog med bland annat föreningen för Sveriges skolchefer och FOU skola på Kommunförbundet i Skåne har Jönköping University beslutat att inrätta Institutet för Sveriges Skolchefer (Skolchefsinstitutet).

Institutet, som tar sikte på skolchefens och huvud­mannens arbete, startar i januari 2017 och kommer att samarbeta med flera parter, varav två är undertecknare av denna artikel.

Det övergripande temat är ledarskap i utbildningsverksamhet och under detta ska institutet verka inom tre områden:

• Utbildning

• Forskning

• Internationalisering

Institutets insatser kommer att stärka skolcheferna i arbetet att leda de lokala förskolornas och skolornas förbättringsarbete.

Därmed tar vi ytterligare ett steg mot att uppfylla ­skollagens krav på att ge alla barn och elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

ur Lärarförbundets Magasin