Läs senare

Bedömningsstöd ersätter nationella prov i sexan

Regeringen beslutade på torsdagen att avskaffa samtliga nationella prov i NO och SO för årskurs 6. Det innebär att de övergångsregler som gällt sedan förra våren – som inneburit att proven varit frivilliga – slutar att gälla. Lärare ska istället erbjudas bedömningsstöd.

14 jan 2016

[uppdaterad 2016-01-15, kl 12:43]

De nationella proven har duggat tätt i årskurs 6 och 9. Provtrötta elever och lärare har klagat på att de tar för mycket tid i anspråk. 

– Mest tid har de tagit i sexan, där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till att mäta än att ge vägar till kunskap, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 
Vad innebär detta för lärarna?
– Framför allt att man får bestämma mer över sin tid själv. Främst i sexan, men även i andra årskurser, tar det för mycket tid att administrera och rätta proven. 
De nationella proven har varit frivilliga sedan april förra året, vilket Lärarnas tidning berättat om tidigare. Då handlade det om övergångsregler som innebar att det var upp till varje rektor att besluta om skolan skulle genomföra nationella prov i de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 eller inte. Torsdagens regeringsbeslut innebär att proven försvinner helt. 
 

Framöver kommer lärare istället erbjudas ett bedömningsstöd för de sju ämnen det handlar om. Arbetet med att ta fram ett sådant pågår på Skolverket.

– Vi räknar med att det är publicerat i januari 2017, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef prov- och bedömning på Skolverket.

Ett antal uppgifter i vart och ett av ämnena kommer att tas fram. Om uppgifterna kommer att bytas ut efterhand är oklart. Nya uppgifter kommer tas fram beroende på om det finns resurser. 

– Men redan nu i mars lägger vi ut bedömningsstöd i form av ett "gammalt" nationellt prov i vart och ett av ämnena, som lärare kan använda. Om alla redan publicerade prov kommer att läggas ut är ännu inte beslutat, säger Karin Hector-Stahre. 

Gustav Fridolin ser inga nackdelar med att bedömningsstöd ersätter proven.
– Nej, jag har full tillit till att lärarna kan planera sin tid med eleverna på ett bra sätt och använda de verktyg som finns för att nå kunskapsmålen. 
Avskaffandet sker genom en ändring i skolförordningen. Beslutet är, enligt departementet, i enlighet med den skolöverenskommelse som regeringen slöt med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna för ett år sedan. 
 

Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen. Där väntar dock på sikt digitalisering och central rättning, enligt utbildningsministern. 

ur Lärarförbundets Magasin