Läs senare

Behåll och utveckla förskoleklassens framgångsrecept

DebattRiksdagen beslutade nyligen att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Äntligen! Det här är något som Lärarförbundet och förskoleklasslärarna har kämpat för länge, skriver Johanna Jaara Åstrand.

17 nov 2017

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande,             Lärarförbundet

I och med Riksdagens beslut blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. I dag är det cirka två procent av sexåringarna, eller cirka 2 000 barn årligen, som av olika skäl inte deltar i någon pedagogisk verksamhet. Dessa ges nu en starkare möjlighet att få delta i skolväsendet.

Förskoleklassen spelar roll för en mer jämlik start där barnen bland annat lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. Inte minst därför är det viktigt att förskoleklassen inte hamnar vid sidan av. Idag förekommer det att rektorer och huvudmän missar förskoleklassen i planering och skolutveckling – just för att den inte är obligatorisk.

Det är också utmärkt att riksdagsmajoriteten gått på utbildningsminister Gustav Fridolins linje och beslutat att förskoleklassen ska kvarstå som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll. Förskoleklassen behåller därmed sin viktiga roll som en bro mellan förskola och grundskola, där förskollärares och grundlärares kompetenser berikar och kompletterar varandra.

Naturligtvis måste förskollärarna ha fortsatt behörighet att undervisa i förskoleklassen. Det finns ingen som helst anledning att omskola förskollärare som redan är specialister på sexåringars lärande och utveckling.

Det finns ingen som helst anledning att omskola förskollärare som redan är specialister på sexåringars lärande och utveckling.

Staten får gärna satsa särskilt på insatser som kan utveckla förskoleklasslärarnas kompetens ytterligare, oavsett om de är grund- eller förskollärare i botten. Skolverket borde få i uppdrag att utveckla ett nationellt skolutvecklingsprogram med fokus på förskoleklassens didaktik och innehåll, däribland matematik-, läs- och skrivutveckling. Gärna fortbildande utvecklingsinsatser, men förskollärarna är redan oöverträffade som experter på barns lärande. Värdet av deras professionella kompetens borde inte någon kunna ifrågasätta.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

I debatten har allianspartierna drivit linjen att förskoleklassen borde omvandlas till årskurs 1 och vara en del i grundskolan. Det är positivt att regering och riksdag inte gått på den linjen. Jag hoppas nu innerligt att allianspartierna kan ompröva sin linje och se värdet av förskoleklassens egna identitet. Alliansen bör låta fattat beslut bero, så att personalen i förskoleklassen kan arbeta långsiktigt och ges arbetsro.

Internationella jämförelser visar nämligen att tid i förskolepedagogisk verksamhet (i Sverige förskola och förskoleklass) påverkar skolresultaten positivt. Det finns däremot inget stöd för att enbart ålder för formell skolstart har nämnvärd betydelse.

Behåll därför föreskolklassens framgångskoncept och utveckla det vidare. Det nya läroplansavsnittet som kom i fjol är en bra början. En bra fortsättning vore att ge förskoleklasslärarna tid för planering och utveckling – något som lyser med sin frånvaro idag.

ur Lärarförbundets Magasin