Läs senare

BEO står på både elevernas och lärarnas sida

DebattOm lärare sägs upp av sina arbetsgivare för att de blivit anmälda till Barn- och elevombudet är det ett problem som måste åtgärdas. Men att frånta elever deras rätt att slippa bli kränkta är knappast rätt väg att gå. Det skulle stå i direkt strid med barnkonventionen, skriver BEO Caroline Dyrefors Grufman.

19 feb 2019

Om debattören

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombud

Lärare sägs upp eller pressas till att lämna sina tjänster till följd av anmälningar som görs till Barn- och elevombudet (BEO). Den uppfattningen kan man få när man lyssnar på Roger Haddad (L) och läser i media om otrygghet i skolan. Av artiklarna kan man få intrycket att BEO har som uppdrag att driva processer mot lärare för att dessa ska ha utsatt elever för kränkningar. Inget kan vara mer missvisande.

Vi har skolplikt i Sverige. Alla barn ska gå i skolan och alla har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. BEO:s uppdrag är att ta tillvara barns och elevers rättigheter genom att se till att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.

Illustration: Colourbox

I en pressad situation kan en lärare agera olämpligt, det vill säga utöver de befogenheter läraren har enligt lagstiftning och praxis. Det kan leda till att en elev kränks. Om en sådan situation blir anmäld kan det leda till två olika prövningar:

Den ena är om lärarens agerande visar att hen är olämplig som lärare. Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) tar då ställning till om det finns skäl att utdela en varning eller dra in legitimationen.

Den andra formen av prövning är om personalen gått utöver sin tillsynsplikt och eleven blivit kränkt på grund av personalens agerande. Då kan BEO under vissa förutsättningar kräva skadestånd av skolhuvudmannen för elevens räkning. I dessa fall är det alltså kommunen eller den som ansvarar för en fristående skola som har ansvaret i förhållande till eleven. Inte läraren.

De svenska reglerna om skolhuvudmannens ansvar att upprätthålla trygghet och studiero utan att kränka barn och elever bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I barnkonventionen artikel 28 föreskrivs nämligen att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med konventionen.

I BEO:s uppdrag ingår också den viktiga uppgiften att ta initiativ till och medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör skolhuvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling och förebygga kaotiska tillstånd i klassrummen. En lärare borde aldrig behöva hantera en situation som går överstyr.

Många gånger är både läraren och eleven offer för att den som ansvarar för verksamheten inte har gjort vad som krävs.

Vissa skolhuvudmän har tyvärr svaga kunskaper om vad lagstiftningen säger gällande kränkningar. Många gånger är både läraren och eleven offer för att den som ansvarar för verksamheten inte har gjort vad som krävs.

Alla elever, också de stökiga, har rätt till en trygg skola med god arbetsro. Elever som behöver särskilt stöd eller anpassad undervisning har rätt att få det. Lärare måste ges förutsättningar, verktyg och kunskap i hur de ska agera för att upprätthålla ordning i klassrummet, inom ramen för sin tillsynsplikt och därmed utan att kränka.

Detta är huvudmannens ansvar. Barn- och elevombudet står på elevernas och därmed också lärarnas sida.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin