Läs senare

Beslut flyttas närmare medlemmar i Lärarförbundet

Medlemmarna får själva rösta på sina kandidater till Lärarförbundets olika organ. Det är syftet med det nya valsystemet som förbundsrådet fattat beslut om.

26 nov 2015

Från och med nästa år beslutar medlemmarna själva vilka ombud som ska företräda dem i Lärarförbundets nationella organ: kongressen, förbundsrådet och avtalsdelegationen för SKL-området. Detta kommer att ske på avdelningarnas årsmöten istället för på valkretsmöten som tidigare. En arbetsgrupp har utrett möjligheterna till en utökad demokratisering och nu har förslaget klubbats av förbundsrådet.

– Det leder till en ökad demokrati. Det var grejen med hela utredningen, att flytta besluten närmare medlemmarna, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet och den som har lett arbetsgruppen.

En annan betydande förändring är att alla kandidater och därefter alla valda representanter kommer att presenteras på webben. Även nomineringen sker på webben.

– Det blir tydligt, enkelt och nära. Man kommer att se vem som företräder en i olika frågor och kan lätt ta kontakt.

Den tredje förändringen är att alla nominerade kommer att vara valbara i alla valkretsar. Enligt Robert Fahlgren kommer inte den punkten innebära väsentliga förändringar, valberedningen har störst kännedom om kandidater som finns geografiskt nära medlemmarna. Men nu är det i alla fall teoretiskt möjligt att rösta på en kandidat från till exempel en grannkommun eller en annan valkrets.

Robert Fahlgren tror att det kommer leda till ett större engagemang och större intresse för årsmöten än tidigare.

– Vi kommer att flagga tydligare för årsmötena samt valen och förhoppningsvis blir de också mer spännande eftersom det är fler viktiga beslut som kommer fattas där.

Förbundsstyrelsens förslag till nytt valförfarande röstades igenom av förbundsrådet i sin helhet, med några mindre justeringar och tillägg i stadgetexten. Men den föregicks av en diskussion.

– Det fanns en oro bland små avdelningar att tappa i röststyrka. Men det tar man hand om nu genom en liknande form av viktning som tidigare, säger Robert Fahlgren.

Så kommer valen till nationella organ att gå till

  1. Nomineringar görs både av medlemmar och avdelningsstyrelser.
  2. Alla nominerade presenteras på webbplatsen, www.lararforbundet.se
  3. En valberedning inom varje valkrets utarbetar ett förslag på representanter till de olika nationella organen.
  4. Valberedningarnas förslag presenteras på webbplatsen tillsammans med övriga nominerade – där det tydligt ska framgå vilka som är valberedningens föreslagna kandidater.
  5. På årsmötet beslutar medlemmarna om vilka nominerade som avdelningens samlade röststyrka ska läggas på.
  6. Årsmötet ska rösta fram alla kretsens representanter. Alla tidigare nominerade kandidater kan väljas – även om de inte är med bland valberedningens förslag.
  7. I sammanräkningen, inom respektive krets, viktas de olika avdelningarnas röster. De som får flest röster väljs.
  8. De som har valts presenteras på webbplatsen.
  9. Kongressombuden väljs för fyra år, ombud till förbundsrådet och SKL:s avtalsdelegation väljs varje år.
  10. De 28 valkretsarna finns kvar, men kretsmöte sker enbart var fjärde år med ett enda syfte – att välja en valberedning.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin