Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Beslut i korthet

Här är några av besluten under Lärarförbundets kongress 2014 som vi inte bevakat i separata artiklar.

27 nov 2014
 • Bild: Colourbox
  Medlemsavgiften höjs i två steg. 2015 höjs den med fem kronor per månad för den som ­tjänar över 27 000 kronor och med 30 kronor för den som tjänar över 29 000 kronor. 2017 höjs den med ytterligare 25 kronor för den som tjänar över 31 000.
 • Anslaget till avdelningarna höjs med fyra miljoner kronor nästa år.
 • Representantskapet byter namn till förbundsrådet och ska inte längre fatta beslut om det kommunala avtalet. Den uppgiften tas över av en avtalsdelegation med 101 ledamöter — alla anställda inom kommunala området.
 • Ett system med medlemsförslag införs. Alla medlemmar kan löpande väcka förslag till förbundsstyrelsen och kongressen.
 • En förändring av valkretsarna som utser bland annat kongressombuden ska utredas. Syftet är att flytta besluten närmare medlemmarna.
 • Pensionärsmedlemmars valbarhet begränsas. De kan endast väljas som revisorer inom lokalavdelningen och på förbundsnivå i uppdrag för pensionärer.
 • Stadgarna för studenterna respektive skolledarnas föreningar förs in i Lärarförbundets stadgar. Ämnesråd, skolformsnämnder och pensionärsverksam­heten får å andra sidan en lösare reglering i stadgarna.
 • Skarpare skrivningar ­antogs om att skolans huvudmän ska garantera pedagogisk utvecklingstid, att det behövs nationella riktlinjer för gruppstorlekar i förskola och fritidshem och att alla lärargrupper ska omfattas av lärarlegitimation.
 • Tidningsavgiften för ämnes- och skolforms­tidningarna höjs.

ur Lärarförbundets Magasin