Läs senare

Betyg strider mot värdegrund

Debatten om betyg handlar om vilken människosyn vi har, skriver Christina Tenselius, pensionerad lärare.
Antingen är man för de inledande orden i Lgr 11 eller så hyllar man kapitlen om betyg och är endast en handräckare till näringslivets villkor genom utslagning tidigt i livet.
Antingen stöttar man varje elev i varje läge eller så sorterar man de bästa mot de sämre.

28 nov 2013

Debatten om betyg på låg- och mellan­stadiet fortsätter — samma debatt som vi förde på 70-talet.
Målen är enligt Lgr 11:

  • inhämta och utveckla kunskaper och värden
  • främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
  • respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar
  • främja aktning för varje människas egenvärde
  • respekt för vår gemensamma miljö
  • varje enskild elev ska finna sin unika egenart

Hur ska man på låg- och mellanstadiet kunna verka för de höga mål som omnämns i Lgr 11, så att eleven bibehåll­er sin självkänsla även om den är sen eller fördröjd i utvecklingen? I varje klass finns ett stort spann av nivåer. Som när vi tar körkort — somliga behöver fem timmar och andra 75 timmars övning.

Målet är att till slut kunna. Inte att tävla med varandra i samma stund med ett givet testmaterial. Tillsammans ska alla elever lägga en grund för ett hållbart samhälle i ett demokratiskt system.

Hur man tolkar Lgr 11 genom de inledande två kapit­len beror på ur vilket perspektiv vi ser på eleven. Konflikten ligger i det faktum att tillägget med betyg från år 6 inte underordnar sig de inledande kapitlen i Lgr 11 — de hör inte samman med de starka orden om värdegrunden. Orden är sprungna ur de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen och kan inte förvans­kas av en regering.

Antingen är man för de inledande orden i Lgr 11 eller så hyllar man kapitlen om betyg och är endast en handräckare till näringslivets villkor genom utslagning tidigt i livet.

Antingen stöttar man varje elev i varje läge eller så sorterar man de bästa mot de sämre. Har barn studieovana hem tar lärdomar längre tid att förankra. Alla ska räknas som en blivande resurs. Alla kan något redan när de kommer till skolan.

Att ge betyg på låg- och mellanstadiet mitt i den personliga utvecklingen är inte rimligt. Utvärdering sker genom att se varje barn som en fantastisk och enastående person.

ur Lärarförbundets Magasin