Läs senare

Blivande lärare får minst lärarledd undervisning

LärarutbildningSvenska högskolestudenter har minst undervisningstid i Europa. Och bland alla program i Sverige ligger lärarutbildningarna i botten.
– Vi har sex timmar undervisning i veckan och det är absolut för lite, säger lärarstudenten Lindha Nilsson.

av Niklas Arevik
07 dec 2018
07 dec 2018

Enligt en rapport från EU-projektet Eurostudent är den genomsnittliga lärarledda undervisningstiden för en europeisk student 17 timmar i veckan. En svensk student har 10,3 timmar lärarledd tid, vilket är överlägset minst.

Samtidigt visar en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att det på svenska högskolor är lärarstudenterna som får minst tid med sina lärare. Snittet för en svensk student hamnar enligt rapporten mycket nära uppgifterna från Eurostudent, på 11 timmars lärarledd tid i veckan. De vanligaste aktiviteterna under denna tid är i fallande ordning föreläsningar, seminarier och laborationer/gruppövningar. Utbildningsområdet undervisning är det som har minst lärarledd tid, med 8,2 timmar.

Lindha Nilsson, lärarstudent.

Lindha Nilsson läser sista terminen av grundlärarutbildningen F-3 på Södertörns högskola. Hon bedömer att hennes klass har haft undervisning i snitt max 6 timmar i veckan. Det är vanligtvis tre tillfällen, med antingen två timmars föreläsning eller två timmars seminarium.

–  Det är absolut för lite, och jag tror att det är orsaken till att många inte klarar av utbildningen, säger hon.

Hon menar att det framför allt är i ämnesstudierna det skulle behövas mer lärarledd undervisning.

– I matematikdidaktiken och andra huvudämnen, som svenska, är det väldigt stora krav på vad vi ska kunna. Matematik är väldigt svårt att lära sig via kurslitteratur, det behövs fler lektioner. Sen förstår jag ju att det inte bara är högskolans ansvar, utan att det också grundar sig i ekonomi, säger hon.

Ett annat problem är att en stor del av den lärarledda undervisningen samtidigt är ett examinationstillfälle, anser Lindha Nilsson.

– Seminarierna är den enda undervisning vi har vid sidan av föreläsningarna. Jag vet att många inte vågar ställa frågor då eftersom man samtidigt examineras. Lärarna kan svara att det ska du kunna för det står i boken, säger hon.

I en enkät som Lärarnas tidning genomförde för några år sedan svarade sju av tio lärarstudenter att det var för lite metodik på utbildningen, det vill säga hur man planerar och genomför lektioner. Det problemet kvarstår, enligt Lindha Nilsson.

– Vi har haft enstaka kurser som ska ge oss de redskapen, och jag förstår verkligen inte varför vi inte får mer sådant. Jag tycker generellt att lärarutbildningarna bättre behöver knyta innehållet till det vi faktiskt ska göra som färdiga lärare. När vi har lärare som själva har nära anknytning till skolverksamheten så märks det direkt, både på innehållet och kvaliteten på undervisningen, säger Lindha Nilsson.

Undervisningstid för studenter, i timmar per vecka

Mest    

Polen 21,1

Portugal 21,1

Albanien 20,6

Minst

Sverige 10,3

Österrike 12,1

Norge 13

All statistik från Eurostudent finns här.

ur Lärarförbundets Magasin