Läs senare

Brister i arbetsmiljön för lärare och elever

ArbetsmiljöDålig arbetsmiljö gör både lärare och elever stressade och sjuka. Lärarförbundet och Sveriges elevkårer presenterar sex punkter för att komma till rätta med problemen.

av Lotta Holmström
06 jul 2017
06 jul 2017
Foto: Lärarförbundet
– Skillnaden i sjuktal hos lärare kan förklara ett par-tre procentenheter av andelen elever som tar gymnasieexamen, sa Lärarförbundets utredare Johan Ernestam vid presentationen av undersökningen i Almedalen.

I en ny rapport från Lärarförbundet och Sveriges elevkårer presenteras resultatet av en undersökning om arbetsmiljö och stress i skolan som Novus har genomfört med 663 gymnasielärare och 307 gymnasieelever.

Arbetsbelastningen upplevs som för hög av både lärare och elever. För lärare är det framförallt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och brist på tid för planering av undervisning, men även möten, konferenser och planeringsdagar upplevs som stressmoment (se graf nedan).

En lärare skriver i ett fritextsvar att en massa administrativa uppgifter och möten tar tid från undervisningen och mötet med eleverna.

Stressfaktorer

Eleverna stressas av egna krav och förväntningar, prov samt läxor och hemuppgifter. Könsskillnaderna är stora bland både lärare och elever, med större stress bland kvinnor/flickor.

Både lärares sjuktal och elevers frånvaro har en negativ effekt på andelen elever som tar sin gymnasieexamen, visar rapporten. Den andelen sjunker med 0,44 procentenheter för varje procentenhet lärarnas sjuktal går upp, visar undersökningen. Skolkommissionens likvärdigsindex har används för att utesluta att andra bakomliggande faktorer ligger bakom skillnaden.

– Jag är absolut inte förvånad över sambandet. Det är klart att lärares förutsättningar att göra ett bra jobb och att få må bra på jobbet har stor betydelse för vilken undervisning som bedrivs och vilket stöd läraren kan vara för eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till SvD.

Elevfrånvaro kopplas samman med brister i elevhälsan och dess hälsofrämjande arbete på skolan. ”En hög frånvaro för en elev, vilket på gymnasienivå innebär indraget studiebidrag, är ett tecken på att elevhälsoarbete inte fungerar”, står det i rapporten.

På många skolor saknas elevskyddsombud eller så är det otydligt vem som är det, visar undersökningen. Ombuden är viktiga för att arbetsmiljöskyddsarbetet ska fungera, skriver Lärarförbundet och Sveriges elevkårer, och uppmanar skolledningarna på Sveriges gymnasieskolor att både se till att det finns elevskyddsombud och att sprida informationen om vilka de är.

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen föreslår rapportförfattarna följande åtgärder för huvudmännen:

  • Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter på
    arbetsmiljön
  • Bygg en välfungerande organisation för samtal om arbetsmiljö
  • Organisera arbetet så att arbetsbelastningen blir jämn och rimlig
  • Låt elevers, lärares och skolledares hälsa väga tungt i allt beslutsfattande
  • Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i
    fokus
  • Se till att elevskyddsombud finns i den utsträckning som de ska finnas

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin