Läs senare

Brister vid var sjätte förskola

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj, fick barnen inte tillräckligt med uppmärksamhet av personalen. Graden av tillsyn var lägre ju fler barn varje anställd hade ansvar för.

09 jul 2015

Skolinspektionen besökte 101 slumpmässigt utvalda förskolor, och företrädesvis småbarnsavdelningar. Syftet var att få en bild av hur personaltäthet och gruppstorlek påverkar tryggheten för barnen. Vid fem av sex förskolor bedömdes tillsynen som tillräcklig, medan den alltså brast vid var sjätte. På de flesta av dessa var tillsynen otillräcklig hela eller större delen av dagen. Personalen hade ofta en passiv roll och när de talade med barnen var det ofta i form av tillrättavisningar.

– I vissa fall var det uppenbart att den låga personaltätheten ledde till bristande uppmärksamhet. Men andra faktorer kan ha betydelse, som personalens kompetens och hur man organiserar arbetet. Tonen mot barnen kan vara en attitydfråga eller ett utslag av stress, säger projektledare Renata Grelak vid Skolinspektionen

Skolinspektionen påpekar att både barngruppernas storlek och personaltätheten var lägre i de besökta förskolorna den aktuella dagen, jämfört med rikssnittet. Den största barngruppen i de besökta förskolorna  hade knappt tolv barn och den lägsta personaltätheten var 4,8 barn per anställd. Men det finns inga optimala siffror, enligt Renata Grelak.

– Varje grupp måste anpassas efter barnens behov.

Skolinspektionens granskning är den första av många som ska genomföras de närmaste åren. Tidigare fanns riktlinjer som sade att det inte bör vara mer än 15 barn per grupp, men riktlinjerna togs bort. Regeringen har dock givit Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke, och aviserat stöd till huvudmännen för att kunna minska barngrupperna.

– Man måste ha det, eftersom de största barngrupperna – de med fler än 20 barn – har ökat i antal. Men jag är också övertygad om, och det ger också Skolinspektionens granskning stöd för, att ett sådant riktmärke bör vara bredare än ett tal. Man måste väga in faktorer som personalens utbildning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Barngrupper i förskolan

  • Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan 2014 var 16,9 barn.
  • För småbarnsavdelningar var antalet barn 13,6.
  • Det genomsnittliga antalet barn per anställd (årsarbetare) i förskolan – alla avdelningar – var 5,3.

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: