Läs senare

Chef bröt sekretess om lärares frånvaro 

Hur mycket information bör kollegiet få när en lärare har blivit avstängd? Ett disciplinärende är inte sekretessbelagt, men i annat fall gäller tystnadsplikten. 

25 okt 2006

Det var på en personalkonferens inför terminsstarten i augusti 2002, som Älvsbyns dåvarande barnoch utbildningschef informerade om att en lärare skulle komma tillbaka efter en tids frånvaro. 
   Trots att läraren kommit överens med sin chef om vad som skulle framföras, avslöjade han uppgifter från en utredning som gjorts kring läraren på skolledningens uppdrag. 
   Läraren tog mycket illa vid sig och valde att inte återvända till arbetet och har sedan dess varit sjukskriven. 
   I januari 2005 dömdes barn- och utbildningschefen av tingsrätten för brott mot tystnadsplikten till dagsböter. Domen överklagades till hovrätten som också konstaterade att han gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Det går inte att styrka att han uppsåtligen lämnat ut uppgifterna, däremot har det skett oaktsamt, menar hovrätten. 
   Straffet uppmättes till 50 dagsböter à 200 kronor. Genom de bägge domarna har både tingsrätten och hovrätten gjort bedömningen att uppgifterna var sekretessbelagda. 
   Barn- och utbildningschefen menar dock att ärendet är ett så kallat disciplinärende och därför inte bör omfattas av sekretesslagen. Han ansåg att han borde bli helt friad och gick därför vidare till Högsta domstolen, HD. 
   Nu har HD beslutat att inte ge prövningstillstånd och fastställer därmed hovrättens dom. Barnoch utbildningschefen är numera pensionerad. 

ULRIKA SUNDSTRÖM

ur Lärarförbundets Magasin