Läs senare

Digitaliseringskrav skrivs in i förskolans läroplan

FörskolanSkolverket föreslår skärpta skrivningar i förskolans läroplan för att förbereda barnen för ett allt mer digitaliserat samhälle. Det blir förskollärarna som ska se till att de omsätts i verkligheten. Men förslaget får kritik för att vara för klåfingrigt.
– Hade jag varit förskolechef skulle jag själv vilja ta beslut om jag ska köpa musikinstrument eller datorer för pengarna, säger förskollärarutbildaren Mats Olsson.

av Torbjörn Tenfält
20 Dec 2016
20 Dec 2016

 

Foto: Colourbox

I sitt förslag till omstöpt läroplan för förskolan visar Skolverket hur barnens digitala kompetens ska stärkas.

– Vi lägger ett ansvar på förskollärarna för hur digitala verktyg och medier används för att främja barnens utveckling och lärande. Det ska finnas en tanke med varför man till exempel använder en surfplatta, säger Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket.

Han understryker att läroplanen med de nya skrivningarna kommer att bli ett stöd för de förskollärare som engagerar sig i den digitala utvecklingen och hur digitala lärverktyg kan användas i det pedagogiska arbetet.

– De som tidigare kanske jobbat i motvind kan peka och säga; titta nu här, i styrdokumenten har jag stöd för det jag vill jobba med.

En avsikt med tydligare skrivningar i läroplanen är att öka likvärdigheten i förskolan. På en del ställen där det i det nuvarande dokumentet står ”kan” förslår Skolverket att det istället bör stå ”ska”.

I förslaget, som regeringen nu ska ta ställning till, står bland annat att barn ska ges möjlighet att använda digitala verktyg och medier, och att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitalt teknik.

På det sättet blir styrdokumentet tvingande på ett annat sätt och möjligheten ökar för Skolinspektionen att kritisera huvudmän som inte lever upp till innehållet.

– Ett av de grundläggande syftena med ändringsförslagen är ju att försöka lyfta golvet. Genom de här förändringarna tydliggör vi för huvudmännen att det här förväntas, säger Christian Magnusson.

En fråga Skolverket brottats med under arbetet med att se över läroplanen är risken att skrivningar om den digitala utvecklingen snabbt kan kännas inaktuella. Christian Magnusson konstaterar att den uppdelning i en digital värld och en icke-digital värld som myndigheten gör bara är relevant för vuxna som upplevt båda. För de flesta barn och elever är den digitala världen en naturlig del av deras vardag.

– Ju längre tid som går desto konstigare kommer det vara att upprätthålla den här tudelningen. Men styrdokumenten riktar sig till personal och huvudmän och därför är det just nu viktigt lyfta fram behovet av digital kompetens. Om några år kan innehållet behöva ses över igen.

En viktig uppgift för pedagogerna i förskolan är att visa på hur datorer och surfplattor kan användas på andra sätt än många barn kanske är vana med i hemmet, framhåller Skolverket. Förskollärarna ska ge barnen möjlighet att förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

Förslaget har under hösten varit ute på remiss. I några yttranden, bland annat från Waldorfskolan, väcks kritik mot att graden av frivillighet begränsas. En annan som har invändningar mot att läroplanen nu får mer bindande skrivningar om hur förskolorna ska arbeta med digital teknik i pedagogiken är Mats Olsson, förskollärarutbildare vid Malmö högskola.

– I princip är jag emot den här typen av detaljstyrning. Om man ska använda pennor, skriva på skrivmaskin eller på en dator bör inte ligga på läroplansnivå. Det ska en professionell person inom förskolan kunna avgöra själv.

Men kan inte läroplanen vara ett stöd, till exempel åt förskollärare i kommuner som inte satsar så mycket på datorer och digitala lärverktyg?

– Jo, men om jag hade varit förskolechef skulle jag själv vilja ta beslut om jag ska köpa musikinstrument eller datorer för pengarna. Och då kanske jag hade valt musikinstrumenten.

Mats Olsson befarar att mer tvingande skrivningar i läroplanen om den digitala utvecklingen kommer att påverka verksamhetens inriktning på förskolorna.

– Då kommer Skolinspektionen åka ut och räkna datorer och då kanske andra områden i förskolan blir mindre viktiga. Vi mäter ju det som är lätt att mäta. Jag är inte säker på att datorer ger en bättre lek och leder till en större kreativitet, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin