Läs senare

Efter fusket – nya rutiner för nationella prov

ProvfuskSkolverket skärper rutinerna för alla skolor vad gäller hanteringen av de nationella proven. Såväl prov som facit skickas ut med mindre tidsmarginal och proven får inte öppnas förrän provdagens morgon. Allt för att minska risken för fusk.

07 sep 2018

Förra läsåret blev totalt 13 delprov för niondeklassare eller gymnasieelever inte mycket värda, efter att proven eller facit spridits i förväg. ”Ohållbart”, summerade Skolverket och aviserade stramare tyglar.

Nu har myndigheten fattat beslut om tre skärpningar. För det första senareläggs utskicken av proven, för att minimera tiden proven förvaras på respektive skola. För det andra kommer facit att finnas på skolorna först på provdagen eller dagen efter.

Den tredje skärpningen innebär att provförsändelserna som huvudregel inte får öppnas förrän på provdagens morgon. Tidigare har paketen fått sprättas dagen före.

– Detta kommunicerar vi nu kraftfullt, säger Skolverkets enhetschef Anders Boman till TT.

Ytterligare åtgärder är att vänta. Skolverket låter utreda om proven kan märkas med osynliga stämplar, så att prov som spridits i sociala medier går att spåra till aktuell skola.

– Tekniken är mycket ny för användning i den här omfattningen, så det pågår en förstudie där vi vill se bevis för att det fungerar, säger Anders Boman.

Däremot avstår Skolverket från att skicka prov och facit digitalt till skolorna.

– Vår bedömning är att digitala utskick av proven skulle öka spridningsrisken. Proven är inte konstruerade för ett digitalt genomförande, så ett digitalt utskick förutsätter kopiering på skolorna vid tillfällen när spridningsrisken är som störst, säger Anders Boman.

På sikt, år 2022, ska dock de nationella proven vara digitaliserade. Huvudsyftet är inte att minska risken för fusk, utan att förenkla hantering och rättning.

Skolverket hoppas givetvis att de skärpta rutinerna ska ha effekt.

– Skolverket kan absolut inte frånsäga sig ansvaret för att ta fram prov, distribuera dem till skolorna och se till att systemet fungerar. Men man kan inte bortse från ansvarsfördelningen. Systemet bygger på att 6 000 skolor hanterar proven på ett korrekt sätt, säger Anders Boman.

Nationella prov

  • I grundskolan skriver eleverna nationella prov i årskurs 3 (matematik och svenska/svenska som andraspråk), i årskurs 6 (då engelska tillkommer) och i årskurs 9 (samma ämnen som i årskurs 6, samt i något SO-ämne och något NO-ämne).
  • I gymnasieskolan skriver eleverna nationella prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Vilka prov eleven skriver varierar beroende på vilket program eleven läser.
  • Förra läsåret drabbades totalt 13 delprov i grund- och gymnasieskolan, då proven eller dess facit spreds i förväg.
  • I årskurs 9 gällde det 6 av 14 delprov i svenska, engelska och matematik.
  • I gymnasieskolan gällde det 7 av 50 delprov i engelska och matematik.
  • De nationella proven i årskurs 3 och 6 klarade sig.
  • Läsårets första nationella prov skrivs i november och december. Merparten skrivs under vårterminen.

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin