Läs senare

Elever behöver stöd i de sociala medierna

Forskare uppmanar lärare att behålla ledarrollen

11 apr 2012

Det finns högt ställda förväntningar på att sociala medier ska innebära nya möjligheter i undervisningen. Det skriver Niclas Ekberg i sin avhandling »Lärares möten med sociala medier«.
— Jag vill inta en mer nyanserad hållning till hur ny teknik påverkar skolan. Erfarenheterna under flera decennier är att den förändrar de grundläggande dragen i undervisningen ganska lite.

När det gäller de sociala medierna — till exempel bloggar och twitter — framgår det av olika planer och styrdokument som regeringens IT-agenda, Lgr 11 och nya ämnesplaner för gymnasieskolan, att förväntningarna är högt ställda.

— Till viss del motsvarar de sociala medierna också dessa förväntningar. De skapar entusiasm, de främjar grupprocesser och elevengagemang och inflytande över publicering, arbetssätt och redovisningsformer.

Men de aktualiserar och utmanar också en rad maktförhållanden som råder i skolan. Det gäller till exempel om det är läraren eller eleven som ska ha kontrollen över strukturen. Om det är det skrivna ordet eller bilden som ska väga tyngst. Om det är undervisningens kunskapsmål eller individens egen identitetsutveckling som ska stå i centrum och hur man ska förhålla sig till den öppenhet som medierna medför.

— Här är det viktigt att läraren inte abdikerar från sin vuxna lärarroll och hemfaller åt en övertro på att dagens unga alltid är digitalt erfarna och medvetna. Lärarens pedagogiska kompetens behövs, inte minst i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd, säger Niclas Ekberg.

Niclas Ekberg, filosofie doktor

Ålder 40 år.

Bakgrund Ämneslärare, utvecklingsledare i Piteå, kommundoktorand.

Diskuterar nu Hur hans forskningserfarenhet ska komma kommunens skolor till godo samtidigt som han behåller kontakten med forskningen.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin