Läs senare

Elever i specialskolan saknar möjlighet att nå målen

Kunskapsresultaten inom specialskolan har stora brister. Det anser Skolinspektionen, som riktar allvarlig kritik mot att alla elever inte ges möjlighet att nå målen på dessa skolor.

14 apr 2011

Skolinspektionen kritiserar även Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som ansvarar för dessa skolor, för att inte kontrollera att verksamheten sköts i enlighet med skollagen.

– Den individuella uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling genom skriftliga omdömen i varje ämne under hela skoltiden behöver kraftigt utvecklas, säger Roger Niklewski, utredare på Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen.

Skolinspektionen anser också att det finns stora brister i ledarskapet på specialskolorna, och betonar att dessa precis som andra skolor behöver rektorer som kan driva utvecklingsfrågor och se till att eleverna når de nationella målen.

– Helt avgörande för utvecklingen på skolorna är rektors ledarskap. Som det ser ut nu är rektorerna ofta inte förtrogna med verksamheten. Den här problematiken måste tas på stort allvar, säger Roger Niklewski.

SPSM:s generaldirektör Greger Bååth håller med om att de bättre måste ta ansvar för att rektorerna ges förutsättningar att utvecklas i rollen som pedagogisk ledare.

– Skolinspektionen sätter fingret på något som vi själva också ser som väsentligt. Vi behöver fortsätta att utveckla vårt arbete i alla led, som skolhuvudman, som skolledare och som pedagog. Vi har exempelvis redan tagit beslut om införandet av ett gemensamt kvalitetssystem som ett stödverktyg för rektors arbete.

SPSM ansvarar för att bristerna som Skolinspektionen pekat ut är åtgärdade senast den 15 juli i år.

Åtta specialskolor

Det finns fem regionala specialskolor (Lund, Örebro, Stockholm, Vänersborg och Härnösand) avsedda för döva och hörselskadade elever och tre nationella (Sigtuna/Umeå, Örebro, Gnesta).

Här hittar du länkar till besluten.

ur Lärarförbundets Magasin