Läs senare

Elevers förmågor ska testas redan i förskoleklass

Läsa-skriva-räkna-garantiElevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande ska kartläggas redan i förskoleklassen och kopplas till en åtgärdsgaranti. Det föreslår regeringens utredare Ulf Fredriksson.
– Svensk skola måste sluta att vänta och se, säger han.

27 sep 2016
Elevers förmågor ska testas redan i förskoleklass
Utredare Ulf Fredriksson och utbildningsminister Gustav Fridolin utanför skolan i Sundbyberg där den nya stödgarantin presenterades. Foto: Karin Lindgren

Betänkandet som presenterades av Ulf Fredriksson, till vardags docent i pedagogik vid Stockholms universitet, och utbildningsminister Gustav Fridolin på tisdagen heter ”På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik”.
Den läsa-skriva-räkna-garantin som föreslås är inte en garanti att varje elev ska lära sig tillräckligt mycket för att nå målen. Det som garanteras är att adekvata åtgärder ska sättas in om det finns risk att eleven inte når ända fram. Och åtgärderna ska sättas in mycket tidigare än i dag.

– Det finns en kultur sedan länge inom svensk skola att vänta och se, av ideologiska skäl. Man har tyckt att barn blir märkta om de utsätts för test och får specialundervisning tidigt. Men det finns ingen forskning som tyder på att det stämmer, det blir snarare mer utpekande om eleven inte får någon hjälp för sina svårigheter förrän i årskurs nio, säger Ulf Fredriksson.

Han har studerat Finland, föregångsland när det gäller Pisa-resultat och tidiga specialpedagogiska insatser. Han har också inspirerats av ett antal kommuner samt friskolekoncernen Academedia, som samtliga infört åtgärdsgarantier för att förbättra resultaten i grundskolans lägre årskurser.

Ulf Fredriksson vill börja redan i förskoleklassen och låta lärare och förskollärare göra en kartläggning av alla elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. I årskurs 1 och 3 ska samtliga elever genomgå nationella bedömningar i svenska och matematik.

– Visar analysen att en elev behöver hjälp att komma vidare i sin utveckling är skolan skyldig att sätta in specialpedagogiskt stöd, säger han.
Anpassningar och stöd ska den ansvariga läraren och speciallärare/specialpedagog planera tillsammans. I slutet av förskoleklassen och årskurs 3 ska de göra en uppföljning av insatserna och lämna över till nästa stadium.

Alliansen och Sverigedemokraterna vill ha en tioårig grundskola och låta förskollärare undervisa det första året först efter vidareutbildning. Utbildningsminister Gustav Fridolin hoppas ändå på att komma överens med Alliansen om åtgärdsgarantin. Läs- och Matematiklyftet förslås byggas ut med nya kompetensutvecklingskurser och för förskollärarnas del vill utredaren ha läs-, skriv- och matematikutveckling motsvarande 15 högskolepoäng.

Enligt Gustav Fridolin ska inte lärarna och lärarfacken vara rädda för att dokumentationskraven ska öka.

– Tidigare har vi byråkratiserat resan till stöd, nu förenklar vi den. Det viktiga att följa upp är inte exakt vilka papper som skrivits utan om åtgärder har satts in, säger han och tillägger:

– I dag förverkligas rätten till stöd först i de allra senaste årskurserna i grundskolan, trots att lärare då vittnar om att de sett och signalerat om behoven under lång tid. Det här förslaget innebär ett mycket starkare mandat för lärarna.

Åtgärdsgaranti införs 2018

  • Gäller stöd till språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass och till svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 specialskolan. 
  • Kommuner och fristående huvudmän ska kunna ansöka om statsbidrag för att nyanställa speciallärare och specialpedagoger samt till lovskola och läxhjälp för årskurs 1–3. 
  • Beräknas kosta 300 miljoner kronor om året. 
  • Förslås träda i kraft 1 juli 2018.

ur Lärarförbundets Magasin