Läs senare

”En ensidig bild av skolan inom SIS”

DebattPer Skansvik målar en ensidig bild av ungdomarna och skolan inom Statens institutionsstyrelse, skriver tre företrädare för SIS i en replik.

16 Nov 2018

Författarna

Daniel Eskilson, utvecklingsstrateg skola, huvudkontoret på SiS
Johan Svensson, verksamhetsutvecklare skola, VK ungdomsvård söder
Anna-Lena Hed, verksamhetsutvecklare skola, VK ungdomsvård norr

Lärarna på Statens institutionsstyrelses ungdomshem utför varje dag ett ovärderligt uppdrag för samhällets mest utsatta ungdomar. Det är därför av största vikt att SiS lyckas rekrytera och behålla de absolut mest kompetenta och lämpliga lärarna och rektorerna till denna viktiga skolverksamhet. Goda arbetsvillkor och positiv arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för våra medarbetare. Det är tråkigt att författaren har en sådan ensidig bild och fatalistisk syn av ungdomarna och skolan inom SiS som beskrivs i Lärarnas tidning den 9 november.

Statens institutionsstyrelse satsar på skolan. Vi vet genom forskning att en fungerande skolgång och utbildning är den starkaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap.
Sedan ett par år tillbaka gäller i princip samma krav på skola inom SiS som för annan skolgång i Sverige. Inom SiS har vi byggt upp en organisation med en skolenhet på varje institution för att säkerställa varje elevs rätt till utbildning. Samtliga skolenheter leds av en rektor med ansvar enligt skollag och övriga styrdokument och ett lärarkollegium med skollagens krav på behörighet, kompetens och engagemang. Totalt har myndigheten drygt 300 lärare som tillgodoser cirka 750 ungdomars utbildning.

På frågor som studiero, självtillit och inflytande över undervisningens innehåll så visar resultaten att våra elever är mer nöjda än rikets snitt.

Ofta handlar arbetet på SiS om att bygga förtroende mellan ungdom och vuxen, det gäller också medarbetarna i skolan. Lärarna ges stor frihet och har stora möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och situation för att stödja eleven att nå sina uppsatta utvecklingsmål, alltid med sikte att vara en aktiv samhällsmedborgare. Målet är att få ungdomar som inte sällan har en lång rad av skolmisslyckande att känna att de kan lyckas i och tycka om skolan. Det handlar om att utveckla elevernas lust att lära, förmåga att bryta negativa strukturer och på så vis skapa hopp om framtiden då de lämnar den låsta miljön på SiS.

Lärarna gör skillnad för eleverna på ungdomshemmen varje dag. Genom undersökningar vet vi att våra elever uppskattar skolan inom SiS. På frågor som studiero, självtillit och inflytande över undervisningens innehåll så visar resultaten att våra elever är mer nöjda än rikets snitt.
Det våra elever efterfrågar mest är mer tid till undervisning och skolgång. Det tillfredsställer vi i skrivande stund genom att bygga nya skolor på våra ungdomshem med fler och mer ändamålsenliga lokaler för undervisning samt satsning på exempelvis lärarutveckling och obruten skolgång genom modellen SiSam.  Att aktivt arbeta med samverkan, både inom institutionerna mellan olika yrkeskategorier och externt med placerande socialtjänst och hemskola, är framgångsfaktorer för en obruten skolgång. Ett före-, under-, och efterperspektiv i arbetet med varje enskild ungdom bidrar till detta.

Att arbeta som lärare inom SiS är ett viktigt arbete som även medger stora möjligheter till en kreativt individanpassad undervisning som utgår från både relation och kunskapsutveckling.
Vi välkomnar nya medarbetare till SiS skolverksamhet!

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin