Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

”Ett gott och tydligt ledarskap ger mindre skolk”

ForskningHallå där Joacim Ramberg, forskare på Stockholms universitet som undersökt sambandet mellan skolors ledarskap, kultur och lärares samarbete med gymnasieelevers skolk.

03 dec 2018

Ditt forskarlag har samlat data från 5 000 elever och 1 000 lärare på gymnasieskolor i Stockholm. Vilka är de viktigaste resultaten?

Joacim Ramberg, Stockholms universitet.

– Vi har sett att en tredjedel av eleverna skolkat minst en hel dag under det senaste läsåret. Resultaten är tydliga när det gäller skolans påverkan. Om det finns ett starkt ledarskap med tydliga visioner och målsättningar som sipprar ner till lärarna och till skolans kultur så har det en kraftig påverkan på graden av skolk på skolan. Där det finns en samsyn bland lärarna kring hur de arbetar, där lärarna har tydliga förväntningar på eleverna och ger snabb återkoppling skolkar eleverna mindre, även när vi har kontrollerat för andra tänkbara faktorer på individnivå som elevernas familjestrukturer och utbildningsbakgrunder.

Är det skolans fel om en elev skolkar?

– Vi vänder oss inte emot synsättet att individen har ett ansvar, men skolan har en påverkan och därmed också ett ansvar i graden av skolk. Man kan inte säga att det enbart är ett individuellt ansvar.

Vad kan skolor göra för att minska frånvaron?

– På ledningsnivå handlar det om att ha ett tydligt budskap om hur man vill att skolan styras, och att detta är väl kommunicerat. Även om lärare kan tycka olika sinsemellan är det viktigt att det finns en gemensam syn på hur man ska hantera pedagogiska och organisatoriska frågor. Det är viktigt att lärarna ger eleverna tydlig återkoppling och beröm så att de känner sig sedda och uppmärksammade, och att det blir reaktioner när man är borta. I en god skolkultur ligger också ett nära samarbete med familjer och vårdnadshavare.

Vad kan man mer ta med sig från resultaten?

– Att man på politisk nivå bör ge skolorna förutsättningar att skapa ett bra klimat, genom att satsa på skolledning och lärare. De faktorer vi tittar på – skolans ledarskap, lärarnas samarbete och skolans kultur – har i andra studier visat sig påverka en rad saker på elevnivå, allt från prestationer och välmående till negativa beteenden som fusk och skolk. Just nu tittar vi på hur skolan kan påverka graden av fusk vid prov och i provsituationer, med ganska likartade resultat. Det syns att dessa skolkontextuella faktorer har effekt på eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin