Läs senare

Ett ofullständigt förslag

Skolverket har misslyckat i sitt uppdrag att förtydliga
förskolans läroplan, anser rektor Kent Roslund.

05 feb 2010

Regeringen vill ha en förskola där barnets hela potential att lära tas till vara. Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig stimulans för barnens språkliga och matematiska utveckling, men också inom
naturvetenskap och teknik. Vägen är att stärka målen på dessa områden, förtydliga förskol­lärarens ansvar och
anvisningar om uppföljning och utvärdering. Bra, tycker jag, men Skolverkets förslag till förtydliganden av förskol­ans läroplan är en halvmesyr.
Min främsta kritik ligger i att man inte lyckats att leverera det politikerna efterfrågat. Det känns som om förlegade förskoletraditioner och en oro för »skolifiering« styrt arbetet. Förskolan måste riva barriären mellan fostrans- och lärandeuppdraget.

Har målen förtydligats? Nej! De har grupperats, klätts i synonyma termer, och i mycket utformats som anvisningar
istället för mål. Är boksamtal mål eller medel?
Målen behöver i stället bli mer exakta om vilka förmågor vi förväntas utveckla inom ovan nämnda områden. Barn är vetgiriga och vill ha svar på sina frågor om de vistas i en kreativ miljö. Vi vet att professionella förskollärare skapar förutsättningar för det. Skolverkets rädsla för att barnet bedöms har styrt alltför mycket. Det är troligen en anledning till att målen liknar anvisningar i stället.
Jag vill inte ha uppnåendemål, men det behövs en mer balanserad syn på strävans‑
målen samt hur de ska förhålla sig till det enskilda barnets utveckling, och hur uppföljning ska ske.

Har förskollärarens ansvar förtydligats? Nej! Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för att läroplanen följs, menar Skolverket, utan att ge en fingervisning om hur de menar att det ska komma till uttryck i praktiken. Samtidigt förtydligar Skolverket anvisningarna till arbetslaget och utökar dem från 23 till 45 punkter. Det rimmar illa med regeringens intentioner. Det krävs i stället ett tydligt stöd i styrdokumentet för hur förskollärarens särskilda ansvar ska förstås.
När Skolverket träffade
företrädare för profession och intresseorganisationer inför läroplansrevisionen var vi
eniga om att lärarens ansvar måste bli mycket tydligt. Att
arbetslaget kanske kunde
lyftas fram i brödtext men inte som en fortsatt ansvarsnivå, menade flera.
I förslag till nuvarande läroplan fanns tre ansvarsnivåer: allas, förskollärarens och rektorns. Det var tydligt och bra, och förutsatte ändå att alla
i arbetslaget hade en uppgift oberoende av befattning.

Det är obegripligt att nuvarande läroplan inte innehåller bestämmelser som riktar sig till rektorn. Behöver inte ledningsansvaret förtydligas i förhållande till förskollärarens särskilda ansvar? Skolverket berör det, vilket är bra.
Jag saknar en röd tråd mellan läroplanerna som finns i dag. Jag tycker också att det ska synas att förskolan bildar en skolform och att termerna
utbildning och undervisning användas i adekvata sammanhang.
På flera områden är förslaget ofullständigt. Regeringen behöver fundera klokt de närmsta månaderna och återkomma med en tydligare och mer användbar läroplan för förskolan

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin