Läs senare

Ett yrkesetiskt ställningstagande om Sverigedemokraterna

DebattDet är min yrkesetiska plikt att ta avstånd från Sverigedemokraternas principer eftersom de strider mot läroplanen, skriver gymnasieläraren Joakim Nilsson.

Om debattören

Joakim Nilsson

Ämneslärare i svenska och historia

Kära lärarkår! Jag är en yrkesverksam legitimerad gymnasielärare och undervisar i ämnena svenska och historia. Jag är väl förtrogen med den läroplan som jag i mitt yrke har åtagit mig att följa.

Det allra första kapitlet i läroplanen för gymnasieskolan behandlar något så grundläggande som skolans värdegrund och uppgifter. Där står det att skolväsendet vilar på demokratins grund och att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” står det bland annat att en ”förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder”.

Det står även att ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.”

Alltså – jag som lärare har ett ansvar att stärka elevernas förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Vidare, under rubriken ”Saklighet och allsidighet”: ”Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”

I Sverigedemokraternas principprogram står det under rubriken ”Sverigedemokraterna och mångkulturalismen” att: ”… målsättningen är att invandrare ska ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen”. Det står också att: ”… allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare ska bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.”

En person som i sin lärarroll agerar efter dessa principer följer inte läroplanen.

Under rubriken ”Sverigedemokraterna och kulturen” kan man läsa: ”Det är uppenbart så att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd, god sjukvård, hög utbildningsnivå och likhet inför lagen. Detta gör att dessa kulturer, i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår att skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem.”

Istället för att främja förmågan att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald bidrar SD:s principer till raka motsatsen. De är inte förenliga med de värderingar och den människosyn som enligt läroplanen ska prägla svensk skola. En person som i sin lärarroll agerar efter dessa principer följer inte läroplanen.

Jag anser alltså att Sverigedemokraternas principer, så som de uttrycks i deras principprogram, strider mot den gällande läroplanen för gymnasieskolan. Därmed tar jag avstånd från principerna. Jag anser det vara min yrkesetiska plikt som lärare att delge hela yrkeskåren mitt ställningstagande.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin