Läs senare

Eva Hjörne: Att platsa i en skola för alla

Trots att det finns flera olika typer av experter i ett elevhälsoteam så varierar deras sätt att se på svårigheter inte särskilt mycket. Istället är de förvånansvärt överens om att förlägga orsaken till skolproblem hos barnen själva.

25 aug 2004

Det konstaterar Eva Hjörne i sin avhandling. Hon pekar också på att experterna sällan analyserar hemförhållanden eller hur undervisningen är upplagd. Istället är det vanligast med traditionella förklaringar till barns skolsvårigheter som refererar till barnens intellektuella kapacitet eller mognad.

Avhandlingen bygger på studier av hur man arbetar i elevhälsoteam. Den belyser hur skolan hanterar barn som har svårt att finna sig tillrätta i de aktiviteter som skolan erbjuder.

Eva Hjörne har spelat in elevvårdsteamsmöten och elevvårdskonferenser på två skolor under två år. Dessutom har hon analyserat den pedagogiska verksamheten i en särskild undervisningsgrupp, organiserad i syfte att matcha specifika svårigheter (barn med ADHD/Damp-diagnos).

En annan utbredd förklaring som både personal inom skolan och föräldrar verkar acceptera grundar sig i neuropsykiatriska diagnoser. Detta bidrar till att många barn exkluderas från den reguljära undervisningen och placeras i särskilda undervisningsgrupper. Syftet med dessa undervisningsgrupper är att barnen skall ges möjligheter att komma tillbaka till den vanliga skolan. Det är dock ytterst osäkert om detta faktiskt sker.

Eva Hjörne konstaterar att resonemangen i elevhälsoteamet behöver bli mer varierade och innovativa för att öka möjligheterna till en likvärdig skola.

Detta kan ske genom att:
o inkludera en kritisk granskning av undervisnings- och lärandesammanhang – vilka är egentligen svårigheterna för barnen?
o utnyttja de skilda yrkesgruppernas kompetens på ett bättre sätt
o göra det pedagogiska arbetet i skolan mer flexibelt så att alla kan inkluderas
o bättre integrera elevens eget perspektiv på sin skolgång och i besluten på hur man skall lösa de problem som uppstått.

Avhandlingens titel: Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the Swedish school.

Disputation: 3 september 2004, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet

Kontakt: Eva Hjörne 031/ 773 24 74, 0709/60 89 90, e-post: eva.hjorne@ped.gu.se

ur Lärarförbundets Magasin