Ingår i temat
Inför kongressen
Läs senare

Fackliga tiden trängs undan

Var fjärde arbetsplatsombud inom Lärarförbundet anser att det har blivit svårare att få ut facklig tid de senaste fem åren.

30 okt 2014

I en enkät som Lärarnas tidning skickat ut till Lärarförbundets arbetsplatsombud svarar endast 5 procent att ­deras arbetsgivare har en negativ inställning till deras fackliga arbete. Ändå uppger 25 procent av dem som har haft sitt uppdrag i minst fem år att det har blivit svårare att få ut tid till fackligt arbete de senaste fem åren.

— Det tyder på att det har att göra med den ökade arbetsbelastningen inom läraryrket. Med många arbetsuppgifter är det svårt att ta sig den tid man behöver även om arbetsgivaren inte säger nej, säger ­Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Han betonar att arbets­givaren bör ta hänsyn till det fackliga uppdraget vid tjänstefördelningen så att det inte läggs ovanpå övriga arbets­uppgifter.

Enkäten visar att de flesta ombud lägger ett par timmar i veckan av sin fritid på fackligt arbete.

Ombudet har rätt att få ledigt med lön för tid som krävs för att klara det fackliga uppdraget på den egna arbetsplatsen.

Dit hör exempelvis facklig information på arbetsplatsen och att förbereda och genomföra förhandlingar. Men dit hör exempelvis inte arbete med professionsfrågor eller medlemsrekrytering.

— Det finns ingen exakt gränsdragning av vad som ryms inom den tiden, säger Mathias Åström.

I enkäten finns också en fråga om vad som normalt sker med övriga ordinarie arbetsuppgifter vid fackligt arbete.

33 procent utför dem vid annat tillfälle. 22 procent svarar att arbetsgivaren sätter in vikarie, 19 procent att kollegerna utför dem och 6 procent att de inte utförs alls.

9 procent av ombuden misstänker att deras fackliga arbete har försämrat den egna löneutvecklingen. 6 procent upp­lever att upp­draget har gett dem högre lön.

— Jag hade väntat mig att fler svarat högre lön, säger ­Mathias Åström.

— Att vara ombud är att ta ansvar för arbetsplatsens utveckling
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, ser det som en varningsklocka att så pass många upplever att det fackliga uppdraget går ut över lönen.

— Så här får det inte vara och det är viktigt att bevaka under löneöversynen att det inte får den effekten. Det behöver tas upp med arbetsgivaren på både lokal och central nivå, säger han.

Samuel Engblom tror knappast att det går att driva de här fallen rättsligt. Då måste man visa att det rör sig om repressalier.

— Jag tror att det handlar om att arbetsgivaren inte värde­sätter fackligt arbete och engagemang. Fack och arbets­givare behöver diskutera vad det beror på, men jag tror att det är svårt att se det som en kränkning av förenings­rätten.

Han anser att arbetsgivare som försvårar fackligt arbete gör sig själva en otjänst.

— Det finns stora fördelar för arbets­givaren att ha en konstruktiv facklig dialog. Med fler fackligt engagerade blir det också fler som ser helheten på arbets­platsen och inte bara sin del, säger han.

Röster ur enkäten

»Tiden räcker inte till. All tid utanför barngrupp är stressrelaterad

»Min chef har varit fackligt ombud och vet hur viktigt det är

»Chefen gillar inte att genom mitt fackliga uppdrag framhävs bristerna i hennes uppdrag som chef

»Eftersom arbetsgivaren inte ger mig tid för fackliga uppdrag känns det inte som om arbetsgivaren bryr sig. Skulle vilja ha tid för fackliga frågor.

»De säger att de är positiva. Samtidigt tycker de nog att jag är lite jobbig och det kanske straffar mig karriärmässigt och vad gäller lön, etc.«

»Facklig tid har jag när det behövs. Ingen speciell tid/vecka. Ibland sker det på fritid och ibland på arbetstid.«

»Jobbar kanske två timmar per månad med det fackliga eftersom min energi enbart räcker till arbetet med barnen

»Intressant och spännande att vara ombud och förhandlare. Upplever mig vara en del av skolledningen.«

Så säger lagen

  • Ett fackligt ombud har rätt till den ledighet som krävs för att klara det fackliga uppdraget. Gäller det fackliga arbetet den egna arbetsplatsen har man rätt till bibehållen lön. Det innebär i praktiken att det utförs på arbetstid.
  • Rätten till ledighet gäller fackligt arbete som rör »förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor«.
  • Arbetsgivaren och facket ska komma överens om när ledigheten för det fackliga arbetet ska förläggas.

Källa: Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

 

Avtal om facklig tid

  • I lagen finns inte angivet hur mycket tid som får gå åt till fackligt arbete. Inom kommuner och landsting finns ett centralt avtal om fyra timmar facklig tid per medlem och år. Avtalet berör dem som fortlöpande behöver ledighet för fackligt arbete, i praktiken exempelvis avdelnings­ordförande och andra styrelse­ledamöter inom Lärarförbundet.
  • Den fackliga tiden kan också regleras i lokala avtal. Ett sådant avtal finns bland annat på det fristående gymnasieföretaget Praktiska.

Alla artiklar i temat Inför kongressen (9)

ur Lärarförbundets Magasin