Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Färre får särskilt stöd

Andelen femteklassare som får stödundervisning har halverats sedan början av 1990-talet, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

av Linus Hellerstedt
06 dec 2016
06 dec 2016

Den elev som ligger i riskzonen för att inte nå målen ska få stöd, står det i skollagen. Det kan betyda extra anpassningar i klassrummet som individuellt utformat schema, hjälp med att förstå instruktioner eller anpassade läromedel. Om det inte fungerar ska eleven få ett åtgärdsprogram och särskilt stöd.

Men andelen elever som får sådant stöd har minskat, visar SCB:s undersökning. Bland dem som går i årskurs 5 har nu runt var tionde någon form av stödundervisning. I början av 1990-talet var det omkring var femte.

Rätten till stöd

Så säger skollagen, kapitel 3, § 5:

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §.”

8 § handlar om skyldigheten att anmäla till rektorn, som ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds.

– Man kan lugnt räkna med att fler elever skulle ha haft stöd och det är ett problem som skolan brottas med. Men vad de här siffrorna står för är egentligen svårt att säga eftersom de bara mäter antal och inte kvalitet, säger Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ungefär 5 procent av de undersökta femteklassarna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning fick stödundervisning eller hade åtgärdsprogram upprättade. Bland dem med enbart en eller ingen högskoleutbildad förälder var andelen 10 procent.

– Av Pisaresultatet såg vi nu att skillnaden elevgrupper emellan har ökat. Skolan måste jobba bättre med det kompensatoriska uppdraget och göra mer skillnad för de barn som inte har samma förutsättningar som andra, säger Lennart Rådbrink.

Särskilt stöd

Utvecklingen över tid

Sedan början av 1980-talet har Statistiska centralbyrån, SCB följt upp stödundervisning i grundskolan bland ett urval elever från årskurs 3 och framåt. Det nuvarande urvalet består av närmare tiotusen elever som började trean 2014.

Våren 2016 hade omkring var tionde elev i årskurs 5 stödundervisning. Våren 1992 var det var femte.

Elever som har flyttat till Sverige efter årskurs 3 finns inte med i urvalet. Det gör inte heller de som är eller har varit inskrivna i särskolan.

ur Lärarförbundets Magasin