Läs senare

Fem forskningsprojekt får dela på 20 miljoner

FORSKNINGSkolforskningsinstitutet fick in 94 ansökningar från 21 lärosäten i årets utlysning av forskningsmedel. Valet föll på fem projekt från tre olika universitet som får dela på 20 miljoner kronor.

01 nov 2017

Antalet ansökningar är färre än förra året, då det inkom hela 122 stycken. Myndighetschef Lena Adamson tror att det kan bero på att Skolforskningsinstitutet har ovanligt höga krav.

– Jag kan bara spekulera, men en orsak kan vara att några insåg förra året att det var för svårt. Det krävs mycket för att få pengar från oss. Vi har en låg beviljandegrad.

Vad innebär det?

– Att det är väldigt få som får pengar. Vi har en beviljandegrad på 7 procent. Vetenskapsrådet brukar ligga på 9–10 procent. Vi har ansökningar som har något annorlunda kvalitet än dem eftersom vi även lägger så stark vikt vid att projekten ska vara relevanta för skolans verksamma.

Ett av Skolforskningsinstitutets särskilda krav är att projektens frågeställningar måste vara relevanta för lärare och förskollärare. Detta innebär bland annat krav på att:

 • Projektet bedrivs i skol- eller förskolemiljö med inriktning mot lärande och undervisning.
 • Projektets frågeställningar har formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet.
 • Samverkan med inblandade skolor eller förskolor ska ha formulerats i ett avtal.

Totalt kom årets 94 ansökningar från 21 olika lärosäten. Men fyra av fem beviljade projekt (se faktaruta) kommer från två universitet, Stockholm och Karlstad. Lena Adamson understryker att detta inte beror på något annat än att dessa projekt helt enkelt var bäst.

– Vi har en gedigen granskningsprocess och en extern beredningsgrupp. Varje ansökan granskas av två forskare. Vi gör inga överväganden vilka lärosäten det är. Men det är klart, om alla beviljade projekt kommit från ett och samma universitet hade vi tittat på det igen.

Flera av de beviljade projekten har lärare som medsökande. Det finns dock inga akademiska krav på lärarna för att delta.

– De skickar med CV som övriga sökande, men poängen med deras kompetens är att tillför verksamhetskunskap, att de är insatta i skolans värld, säger Lena Adamson, myndighetschef för Skolforskningsinstitutet.

Finansierade forskningsprojekt 2017

 • Undervisning för hållbar utveckling – en longitudinell implementeringsstudie. Forskningsledare: Niklas Gericke, professor, Karlstads universitet.
 • Undervisning genom sociovetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning. Forskningsledare: Karim Hamza, fil. dr, Stockholms universitet.
 • Konsten att lära sig svetsa – en studie om undervisning och lärande på industritekniska programmet. Forskningsledare: Nina Kilbrink, fil.dr, Karlstads universitet.
 • Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Forskningsledare: Susanne Kjällander, fil.dr, Stockholms universitet.
 • Att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat. Forskningsledare: Robert Thornberg, professor, Linköpings universitet

Kort om Skolforskningsinstitutet

 • Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet som startade i januari 2015.
 • Institutets syfte är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik och därmed verka för att undervisningen i skola och förskola bedrivs på vetenskaplig grund.
 • Ett annat uppdrag är att utlysa och fördela medel för praktiknära forskning.
 • Skolforskningsinstitutet bedriver ingen egen forskning utan sammanställer, granskar och tillgängliggör andras forskningsresultat.
 • Myndighetschef är Lena Adamson, docent i psykologi.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin