Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Fler kuratorer krävs om hälsan och måluppfyllelsen ska öka

DebattEtt fungerande utbildningssystem byggs inte av yrkesgrupper som var och en sköter sitt. Det krävs tvärprofessionell samverkan – och mer personal inom elevhälsan. En skolkurator på 300 elever är rimligt, skriver Ulla-Maija Kristing Madison, ordförande i Sveriges skolkuratorers förening.

08 nov 2017

Om debattören

Ulla-Maija Kristing Madison, skolkurator på Wisbygymnasiet och ordförande i Sveriges skolkuratorers förening

Fortfarande råder på många håll missuppfattningen att kurator primärt är ett samtalsstöd för elever som mår dåligt eller inte fungerar i skolan. Det läggs mycket resurser på att identifiera och utreda elever som har svårigheter utan att man samtidigt utreder eller förändrar den skolmiljö de befinner sig i. Kurator förväntas åtgärda enskilda elevers problem i stället för att förebygga dem.

Vi inom Sveriges skolkuratorers förening menar att det är viktigt att gemensamt arbeta för att utveckla skolans organisation och kompetens. Då kan vi skapa en lärmiljö som är förebyggande och hälsofrämjande utifrån det kompensatoriska uppdraget istället för problemsökande.

Bild: Colourbox

För samspelet mellan lärande och psykisk hälsa är tydligt. Att klara av sin skolgång väl är både hälsofrämjande och framtidsbyggande. Därför bör kuratorer användas till att i nära samarbete med lärarlag och skolledning utforma en jämlik skola som kan utbilda alla elever.

Skolkuratorerna kan bidra till en ökad måluppfyllelse genom om att:

  • Stödja lärare i att skapa en lugn studiemiljö i klassrummet.
  • Bidra med kunskap om hur uppehållsrum och korridorer ska utformas så att elever kan känna sig trygga.
  • Visa skolans personal hur de kan organisera rasterna så att även barn som har svårt med socialt samspel kan vara med.
  • Fungera som psykosocial expert på livsstilsfrågor, och till exempel visa på betydelsen av sömn, kost och motion för att inlärningen ska fungera väl.
  • Arbeta med närvaron tillsammans med lärare, föräldrar och elever – och med hur skolan ska agera när någon är frånvarande.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Den tvärprofessionella samverkan inom elevhälsan och mellan elevhälsan och lärare/rektor är med andra ord mycket viktig för att få kvalitet och ökad effektivitet i arbetet för en ökad måluppfyllelse. Ett fungerande utbildningssystem byggs inte av skolpersonal som var och en sköter sitt.

Tillgången till elevhälsans personal påverkar även likvärdigheten i skolan. Därför är det orimligt att huvudmännen har så olika syn på behovet av kurators arbete. Vi anser att nyckeltalen 300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog är en rimlig utgångspunkt om vi ska öka förutsättningarna för att alla elever ska nå målen.

En bra skola har ett nätverk av skickliga lärare, rektorer och kuratorer. Det är dags att ta det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på större allvar.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (15)

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin