Läs senare

Flera nya lagar och regler gäller från halvårsskiftet

LagarRegering och riksdag har fattat många beslut som berör skolan under sommaren. Bland annat blir prao obligatoriskt igen. Flera andra nya lagar som berör skolanställda har också trätt i kraft.

15 aug 2018

Den första juli infördes eller ändrades en rad lagar och förordningar som berör skolan och lärarna.

  • En del av de ensamkommande unga flyktingarna som skulle tvingas lämna landet på grund av att de fyllt 18 år får stanna — under förutsättning att de går i eller har ansökt till gymnasiet.

Lagen är kontroversiell och splittrar till exempel den borgerliga oppositionen, där C är det enda parti som stöder regeringens förslag.

Regeringen avvaktar nu Migrationsöverdomstolens besked om hur den nya lagen ska kunna tillämpas.

  • Lärare som vidareutbildar sig ska få ett särskilt studiestöd när de går en ämneslärarutbildning.
  • Prao blir åter obligatoriskt, det införs också ett studiestöd för vissa elevgrupper för att även äldre elever ska kunna fullfölja gymnasiet och statsbidrag till kommunerna öronmärks för att minska segregationen.

Pengarna kan exempelvis gå till skolsatsningar i utsatta områden.

En lagändring som gynnar Lärarförbundets medlemmar – liksom alla medlemmar i fackliga organisationer – är att skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs.

Regeringen motiverar detta med att den vill värna den svenska modellen på arbetsmarknaden med starka fackliga organisationer. Det var den  tidigare borgerliga regeringen som avskaffade skattereduktionen.

Ytterligare en nyhet på skolområdet är att Skolinspektionen från höstterminen börjar med en ny kvalitetsgranskning där inspektörerna inte bara ­fokuserar på det negativa. De granskade skolorna ska även få återkoppling på det som fungerar bra.

Inspektörerna ska främst granska rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning utifrån en tregradig skala.

Under sommaren beslöt regeringen i spåren på metoo-uppropen att 50 miljoner kronor ska satsas på olika åtgärder för att stimulera skolorna till bättre sex- och samlevnadsundervisning.

För att hitta åtgärder som kan bryta skolsegregationen har regeringen tillsatt en utredning med Björn Åstrand som särskild utredare. Han är lektor vid Umeå universitet och tidigare ledamot av Skolkommissionen. Uppdraget ska redovisas den 30 mars 2020.

I riksdagen klubbades i början av sommaren att fritids­pedagoger från och med nästa sommar ska vara legitimerade.

Man beslöt även att förskolechefer ska heta rektorer och genomgå en obligatorisk utbildning på 30 högskolepoäng.

ur Lärarförbundets Magasin