Läs senare

Flest bäst i engelska och matte

Engelska och matematik var de två ämnen där störst andel elever fick såväl A som F, när år 6 fick betyg i våras. Det visar ny statistik från Skolverket.

28 nov 2013
Flest bäst i engelska och matte

För första gången på över 30 år gavs förra läsåret betyg till elever i år 6. Nu presenterar Skolverket statistik gällande dessa betyg.

15 procent av eleverna fick det högsta betyget A i engelska och 14 procent fick det i matematik. Det gör att dessa ämnen har flest elever med högsta betyg.

Båda ämnena hade också störst andel elever med det ej godkända betyget F. 8 procent i engelska och 7 procent i matematik.

Eleverna hade lättast att nå godkänt betyg i de estetiska ämnena bild, musik och slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Nästa alla, 99 procent, nådde kunskapskraven i dessa ämnen.

När det gäller betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar är trenden i år 6 densamma som på högstadiet. Flickorna har bättre betygssnitt än pojkarna i alla ämnen utom i idrott och hälsa.

Föräldrarnas utbildningsnivå har stor påverkan på betygen. Drygt hälften av eleverna i årskurs 6 hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. 5 procent av eleverna hade föräldrar med bara grundskoleutbildning.

16 procent av eleverna i årskurs 6 gick under det förra läsåret i friskolor. Friskoleeleverna hade högre måluppfyllelse än andra i samtliga ämnen. Störst var skillnaderna i svenska som andraspråk, engelska och geografi.

ur Lärarförbundets Magasin