Läs senare

Flickor har försprång redan i årskurs 3

Flickorna ligger resultatmässigt långt före pojkarna redan på lågstadiet. Pojkarna har sämre resultat i 13 av 15 delprov på nationella proven i år 3. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarnas tidning har analyserat.

08 Nov 2013

Nationella proven i år 3 består av 15 delprov, åtta i svenska och sju i matematik. Flickorna når upp till kravnivån i högre utsträckning i samtliga delprov i svenska och i alla utom tre i matematik.

I ett delprov är resultaten lika och i endast två når pojkarna kravnivån i högre utsträckning än flickorna. De enda delprov som pojkarna klarar marginellt bättre än flickorna är delprov F och G i matematik, problemlösning respektive mätning.

Maj Götefelt är undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för de nationella proven i år 3 och 6. Hon är medveten om problemet men anser att det kan göras ännu mer för att komma tillrätta med det.

– Det här är något som ska störa både oss och skolorna, något som vi hela tiden måste arbeta med.

Störst är skillnaden mellan könen i svenskans delprov G, som testar stavning och interpunktion. Där är det mer än 10 procentenheter fler flickor än pojkar som når upp till kravnivån.

Ibland anges en ”antipluggkultur” som förklaring till pojkars sämre skolresultat. Men det tror inte Maj Götefelt alls på.

– Nej, jag tror inte man ska leta efter förklaringen där. Det är ingenting jag har träffat på vare sig som lärare själv eller bland de lärargrupper jag möter i arbetet med de nationella proven. Pojkar försöker göra lika bra ifrån sig på proven som flickorna.

En förklaring kan i stället handla om att skolmiljön inte är lika anpassad för pojkar som för flickor, tror hon.

– Skolan är en väldigt kvinnlig miljö och det kan påverka. Vi måste hitta fler förebilder som pojkar kan identifiera sig med bland lärare och pedagoger. Det gäller också att ha ett brett spektrum av undervisningsmetoder som lockar både pojkar och flickor, säger Maj Götefelt.

Är det dags att göra om de nationella proven för att bättre passa pojkar, som man gjorde med högskoleprovet för att det bättre skulle passa kvinnor?

Bild: Colourbox– Vi arbetar ständigt med att utveckla de nationella proven så att de inte ska gynna eller missgynna någon grupp. Bland annat är vi noga när vi väljer texter till läsuppgifterna, att det ska vara både pojkar och flickor med och att texterna ska kunna intressera båda könen. Men det är möjligt att vi kan göra mer. 

Något annat som skulle kunna underlätta för pojkar – och flickor – som har svårt med handstilen är att det framöver kommer att bli mer vanligt med datorer i de nationella proven, enligt Maj Götefelt.

– Fram till 2011 var det ett mål i kursplanen att eleven ska kunna skriva ”läsligt för hand”. Nu är det borttaget, vilket kan gynna elever som har svårt med handstilen. Nu kan de börja med skrivandet på dator och jobba med handstilen senare, säger Maj Götefelt.

ur Lärarförbundets Magasin