Läs senare

Förbundet säger nej till höjning

Lokalavdelningars krav på mer pengar får prövas från fall till fall.

03 nov 2010

35 lokalavdelningar har inför årets kongress motionerat om att anslaget bör höjas. Ett vanligt argument är att deras kostnader ökat i takt med att allt mer av det fackliga arbetet sker på lokal nivå.
Men förbundsstyrelsen avstyrker kraven på en generell höjning.

Av de cirka 65 miljoner kronor som avdelningarna fick för 2009 var 22 miljoner outnyttjade vid årets slut (se artikel föregående sida).

I sitt motionssvar säger Lärarförbundets styrelse att det varken är ekonomiskt optimalt eller god medlemsnytta att ha så mycket pengar bundna i till exempel post- eller bankgirokonton.

I stället vill styrelsen att nya behov, som när Lärarförbundet beslutar om prioriterade satsningar, ska betalas med det egna kapitalet och först i andra hand genom begäran om mer pengar.

— Men det mesta av överskottet är buffertar som avdelningarna behåller i stället för att tömma sina konton vid årets slut, alltså en helt normal hushållning, säger Lärarförbundets kanslichef Sören Holm.

På fem år har det samlade överskottet dessutom minskat med cirka fem miljoner kronor. Tio av förbundets avdelningar står för i stort sett hela den minskningen.

Men tyder inte överskottet på att den fackliga verksamheten kan förstärkas — pengarna går ju inte åt?

— Förbundsstyrelsen utgår från att alla avdelningar gör så gott de kan för sina medlemmar. Men finns det problem så är styrelsen beredd att gå in och stärka avdelningen på olika sätt, säger Sören Holm.

En motion föreslår att möjligheten att föra över outnyttjade medel från ett år till ett annat begränsas så att avdelningarna tvingas använda mer pengar.

Men förbundsstyrelsen avstyrker.

— Nuvarande regler medger att man för över motsvarande ett års anslag och styrelsen tycker att det fungerar. I de allra flesta avdelningar ligger överskottet på en rimlig nivå, säger Sören Holm.

Han tillägger att en god medlemsutveckling inneburit att förbundsstyrelsen beslutat öka anslaget till lokalavdelningarna med drygt en miljon kronor.

 Minst 120 000 kr per år

  • Anslaget består i dag av ett grundbelopp på 70.000 kronor och ett belopp om 190 kronor per medlem. Varje avdelning är dock garanterad minst 120.000 kronor per år.
  • Särskilda tillägg görs för att kompensera avdelningar med långa resavstånd, många privatanställda medlemmar och avdelningar på lärarutbildningsorter med höga kostnader för rekrytering av medlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin