Läs senare

Forskning om bedömning ger fragmentarisk bild

Forskning som studerar bedömning på ett eller annat sätt är i stark tillväxt. Men den är samtidigt till viss del fragmentarisk och tar upp många olika frågeställningar som inte riktigt kopplas ihop med varandra. Det visar den kartläggning av svensk forskning om bedömning som Vetenskapsrådet har låtit göra.

27 sep 2010

Sammantaget publicerades 95 avhandlingar, 63 artiklar i svenska vetenskapliga tidskrifter och 119 i internationella tidskrifter från 1990 till 2009. Publiceringen ökade mest under 00-talet.
   – Bedömning är en fråga som ligger i tiden. Både i samhället i stort, i utbildningspolitiken och i det praktiska skolarbetet, säger Eva Forsberg, docent i pedagogik vid Uppsala universitet och en av författarna av rapporten.

Hon anser att det finns ett stort behov av att utveckla forskningen på flera olika nivåer. Det gäller dels den forskning som handlar om den praktiska bedömningsverksamheten i skolorna, och då inte minst i olika ämnen där man i dag vet ganska lite om hur lärare resonerar och gör bedömningar.
   – Fokus har legat på bedömningar i svenska, engelska och matematik medan bedömningar i andra ämnen är mindre väl utforskade.
   Men det gäller också den forskning som tittar på bedömningen i ett mer övergripande historiskt eller sociologiskt perspektiv behöver utvecklas.
   – Särskilt viktigt är det att studera sambanden mellan de här båda nivåerna. Hur ser dessa ut mellan pedagogisk praktik, utbildningspolitik och forskningen om bedömning?

Ett annat exempel där forskningen behöver utvecklas är hur bedömningar används i övergångarna mellan olika skolformer. Övergången till högskolan är ganska väl utforskad medan övergångarna mellan förskola och grundskola samt grundskola och gymnasieskola inte är lika utforskade.
   – Men man måste som forskare vara vaksam på att bara forska utifrån praktikens och politikens behov. Det måste också finnas en kritisk udd som reser frågor om varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser det får, säger Eva Forsberg.

ur Lärarförbundets Magasin