Läs senare

Förskolechef kan fällas för sen anmälan

En anmälan om att ett barn far illa på en förskola är att betrakta som en myndighetsutövning, slår Högsta domstolen (HD) fast i en dom. HD vill därför att hovrätten på nytt prövar fallet med en förskolechef som väntade med att anmäla misstänkta sexuella övergrepp.

18 dec 2014

[uppdaterad 2014-12-19, kl 13:19]

En missad anmälan om ett barn som far illa kan leda till att personal som har anmälningsplikt kan dömas för tjänstefel, slår Högsta domstolen (HD) fast.

– Det lyfter upp Socialtjänstlagens tvingande bestämmelse om att man ska anmäla så fort man får kännedom om något som kan göra att socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd. Och nu har vi fått klart för oss att det sker under straffansvar för den som omfattas av anmälningsskyldigheten, säger My Hedström, byråchef på åklagarmyndighetens rättsavdelning.

Såväl privata som offentliga verksamheter påverkas av HD:s beslut. Nu måste personal som har anmälningsplikt få information, anser My Hedström.

– Man måste lyfta fram att man riskerar att dömas för brott om man inte följer anmälningsskyldigheten, säger hon.

Avgörandet från HD gäller ett ärende där en föreståndare på en förskola i Malmö väntade nio dagar med att polisanmäla en anställd som misstänktes ha förgripit sig sexuellt på barn på förskolan. Hovrätten över Skåne och Blekinge friade föreståndaren från misstanken om tjänstefel med hänvisning till att det inte rörde sig om myndighetsutövning – men HD tycker alltså annorlunda.

– Nu får hovrätten pröva om det finns förutsättningar för att döma för tjänstefel. Första kravet för att dömas för tjänstefel är att det ska vara vid myndighetsutövning, säger Ella Nyström, justitieråd vid HD.

Det finns flera fall där anmälningsplikten har brustit har uppmärksammats på senare år. Enligt en utredning brast exempelvis skolpersonal när den fick kännedom om att den mördade åttaåriga flickan Yara Alnajjar i Karlskrona troligen for illa.

– Justitieombudsmannen har i flera uttalanden slagit fast att anmälningsskyldigheten är absolut. Det finns inget utrymme för anmälaren att själv utreda om det ligger något i uppgifterna man har fått kännedom om, säger My Hedström.

Anmälningsplikt

  • Personer som arbetar med barn och unga har enligt socialtjänstlagen en anmälningsskyldighet när de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • Det gäller till exempel verksamheter och myndigheter som förskolan, skolan, hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten, kriminalvården och polismyndigheten.
  • Anmälan ska ske genast till socialtjänsten i aktuell kommun.  
    Källa: Socialstyrelsen (TT)

ur Lärarförbundets Magasin