Läs senare

Förskoleklass och fritids får tydligare roller

Regeringen fattade på torsdagen beslut om nya avsnitt i läroplanen om förskoleklassen och fritidshemmet. Syftet är att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan.

12 maj 2016

Bakom förändringen ligger bland annat att Skolinspektionen pekat på brister i verksamheterna som har att göra med att styrdokumenten är otydliga. De nya avsnitten ska tydliggöra förskoleklassens och fritidshemmets syfte, uppdrag och innehåll.– Ett bra fritidshem kan stödja lärandet på ett bra sätt. Därför är det viktigt att läroplanen är tydlig och att signalen når fram till alla huvudmän att ansvaret för barnens lärande inte tar slut där schemat slutar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i en kommentar.
 

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar beslutet. I en intervju som förbundet genomförde på Fritidshemmens dag säger hon:

– Det är ett jätteviktigt beslut. Men texten blir inte självuppfyllande. Vi behöver fler lärare i fritidshem som tillsammans med kolleger kan utveckla den här viktiga verksamheten. 

Innehållet i de nya avsnitten

I de nya avsnitten i läroplanen vad gäller förskoleklass och fritidshem tydliggörs, enligt Skolverket i höstas, bland annat att:
  • Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola.
  • Att förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt skolgång.
  • Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande.
  • Att fritidshemmet utgår från en helhetssyn på eleven.

Utbildningsminister Gustav Fridolin och Lärarförbudets ordförande Johanna Jaara Åstrand kommenterar beslutet.

(Källa: Lärarförbundet) 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin