Läs senare

Förskoleupproret: Centerpartiet nämner inte ens förskolan

debattI DN debatt den 2/9 presenterade Centerpartiet ett nytt utbildningspolitiskt program i syfte att ta nya kliv och viktiga steg inom utbildningsområdet.
När Förskoleupproret tar del av artikeln inser vi att partiet har valt att inte nämna förskolan, det första steget i barnets utbildningstrappa.

10 sep 2019

Barnet i förskolan, liksom eleven i grundskolan, ska erbjudas en likvärdighet, ett gott ledarskap i en trygg miljö där hen erbjuds ro att leka, utforska, upptäcka och lära. Med andra ord, om förskolan får möjlighet att ge alla barn en chans att utvecklas i en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kommer det generera ökade kunskapsresultat i grundskolan.

I förskolan möter barnen den första undervisningen av förskollärare och barnskötare för att sedan, som elever i grundskolan, utbildas vidare av grundskollärare. Men obehörig personal inom förskolan påverkar verksamhetens möjlighet att till fullo fungera som en ”språngbräda” till grundskolan, fortsatta studier och senare yrkesliv.

Centerpartiet väljer att använda begrepp som utmaningar. Vi står inte inför valda utmaningar utan vi står inför gigantiska problem inom en skola där behöriga förskollärare, lärare och utbildade barnskötare lämnar yrket med anledning av den tunga arbetsbelastningen. Detta har Förskoleupprorets medlemmar vittnat om dagligen sedan 2013. Nu sluter även lärare inom övriga skolformer upp.

I skrivande stund finns det förskolor och skolor i Sverige som inte lyckas bemanna sina enheter med behörig personal. Därför är det så oerhört viktigt att hela utbildningstrappan är inräknad i ”flera insatser för svensk skola” som Centerpartiet tillsammans med Liberalerna kommit överens om.

En av flera nya åtgärder som Centerpartiet presenterar innebär att de vill lösa problemet med lärarbristen med förlängd anställning av obehöriga lärare. Enligt Ordförande i Lärarförbundet, Johanna Jaara Åstrand, kan detta snarare leda till att lärarbristen konserveras. Det är en uppfattningen vi delar.

Tolkningen av Centerpartiets förslag blir att en obehörig personal får samma behörigheter som en legitimerad lärare. Detta innebär att vi tar ett rejält kliv bort från skollag och läroplaner där det tydligt framgår att undervisning ska bedrivas av behöriga lärare. Vi menar att detta blir ett kompetenstapp och en försämrad kvalité på undervisning samt, på sikt, en utarmning av lärarkåren.

Förskoleupproret ställer sig helt bakom Lärarförbundet som vill se satsningar på att fler uppmuntras att studera och ta sin förskollärar- och lärarexamen. Dock kvarstår det största och allvarligaste problemet: vi måste få behöriga förskollärare, lärare och utbildade barnskötare att stanna kvar i yrket genom att bl a åtgärda de arbetsmiljöproblem som Förskoleupproret ständigt påvisar.

AV: Ledningsgruppen Förskoleupproret:
Katrin Nörthen
Diana Hall
Anki Jansson
Monica Lindström
Annette Nord
Annica Järking

Texten är en replik på Centerpartiets debatt-artikel i Dagens nyheter 1 september.

Skriv du med

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Du kan även mejla eller ringa Karin Lindgren:

karin.lindgren@lararnastidning.se

08-737 69 09

Klicka här för att komma till #LTdebatt

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin