Läs senare

Förskolor brister i uppsikten över barnen

En av fem granskade förskolor har inte tillräcklig koll på barnen eller på deras behov, konstaterar Skolinspektionen.

28 jan 2016

Skolinspektionen har genomfört en så kallad flygande granskning av 196 förskolor för barn under 3 år. Myndigheten har granskat hur förskolorna arbetar med att ge barnen uppmärksamhet, trygghet och tillsyn.

En femtedel av förskolorna hade brister i uppsikten eller i personalens lyhördhet för barnens behov. Antingen uppmärksammade personalen inte alls när konflikter uppstod eller så brast de in det förebyggande arbetet och fick istället ingripa när konflikten redan var ett faktum. På dessa förskolor var det en större andel av personalen som uppgav att arbetsbelastningen gjorde att de inte hann med att se oroliga situationer mellan barnen än på de förskolor som klarade sig bra i granskningen.

– Legitimerade förskollärare är av avgörande betydelse för kvaliteten i förskolan. Med utbildad personal blir bemötandet bättre, det visar forskningen. Idag finns alldeles för få förskollärare med en många gånger orimlig arbetssituation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

24 procent av förskolorna har inte tillräcklig koll på riskfyllda områden som gungor, klätterställningar och vissa rum inomhus. Några anledningar till det är att personalen står i klunga på gården, att vissa delar av gården lämnas utan uppsyn eller att miljön är utformad så att den är svår att överblicka.

– Det är bra att brister i förskolan lyfts fram. Det behövs för att de ansvariga politikerna ska inse att föskolan behöver mer resurser, säger Johanna Jaara Åstrand.

Regeringen har tagit vissa initiativ i den riktningen.

– Skolinspektionens rapport visar tydligt att vi har en bra förskola, men lärarnas tid med varje barn är avgörande för kvaliteten. Därför kommer vi återinföra den typ av riktmärke för barngruppernas storlek som avskaffades under alliansregeringen, och ge statligt stöd till huvudmän för att nå riktmärkena, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i en kommentar.

En konkret situation som myndigheten granskade var om förskolan utnyttjade hallen som lärandemiljö. Ungefär hälften av förskolorna utnyttjade inte möjligheterna att låta barnen träna att klä på och av sig själva eller andra lärsituationer i hallen.

– Som förskolepersonal ska man vara medveten om att lärande i förskolan sker i alla sammanhang, säger projektledaren på Skolinspektionen, Renata Grelak, till SVT.

Personaltätheten var en viktig faktor i undersökningen: Risken för en otrygg miljö var större i grupper där varje anställd hade fler barn att ta hand om.

Barngruppernas storlek inverkade, men var inte lika avgörande som personaltätheten. Men enligt Lärarförbundet upplever förskollärarna det som en viktig faktor för tryggheten.

– När vi frågar förskollärarna är just barngruppernas storlek det största problemet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Andra faktorer var personalens förhållningssätt gentemot barnen, den fysiska miljön och hur arbetet är organiserat.

Till skillnad från vid tillsyn så fattar Skolinspektionen inte enskilda beslut för varje granskad förskola efter en flygande granskning. Däremot kan myndigheten gå vidare och göra en tillsyn om någon förskola har väldigt stora brister.

ur Lärarförbundets Magasin