Läs senare

Förskolor föreslås rapportera allvarliga olyckor till Skolverket

Inför ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan. Tydliggör huvudmannens ansvar för barnens säkerhet. Det förslår utredaren Karin Karlsbro, som på torsdagen överlämnade betänkandet ”Fri att leka och lära” till regeringen.

18 apr 2013

Det finns i dag ingen samlad kunskap om hur många och varför barn skadas på landets förskolor. För att råda bot på detta och på sikt minska skaderiskerna för barn i förskolan föreslår utredaren Karin Karlsbro ett flertal saker.

Utredningen vill införa ett nationellt rapporteringssystem. Förslaget innebär att landets förskolechefer systematiskt ska rapportera olyckor och tillbud. Villkoret för att en händelse ska rapporteras är att barnet tvingas lämna förskolan. En skada som innebär att barnet behöver en stunds vila eller tröst ska inte rapporteras.

Rapporteringen ska ske till huvudmannen som årligen ska göra en sammanställning som ska lämnas till Skolverket.  

Utredningen har inte haft som uppgift att ta ställning till om arbetsmiljölagen ska utvidgas till att även omfatta barn i förskolan. Däremot har utredningen strävat efter att höja ambitionerna och att förtydliga ansvaret för barns säkerhet i förskolan.

Förslaget är att införa en ny bestämmelse i skollagen som innebär att huvudmannen ska se till att det bedrivs ett ”målinriktat arbete för barnens säkerhet” vid varje förskoleenhet. I praktiken kan det innebära att förskolechefen ges ansvar för att genomföra detta, tror utredaren.

Förslagen kommer att innebära krav på mer dokumentation för förskollärare och förskolechefer.

— Det är en fråga som vi brottats med. Förhoppningsvis innebär det inte särskilt mycket merarbete och man hoppas ju att vi kan förebygga olyckor. Och det handlar inte om att rapportera varje skrubbsår, säger Karin Karlsbro till TT.

Olyckor och tillbud

  • Det finns ingen vedertagen definition av olyckor och tillbud. En bedömning av skada innehåller ett visst mått av subjektivitet och det är svårt att fastställa en exakt definition.
  • Utredningen väljer att definiera olycka som en skadehändelse som innebär att personalen bedömer att barnet behöver lämna förskolan och att vårdnadshavaren behöver ta över ansvaret för barnet.
  • Ett tillbud innebär, enligt utredningens mening, en risk för olycka. Risken ska vara konkret och påtaglig. Exempelvis kan förskolan kan ha felkonstruerade barnvagnar, barnhjälmar eller leksaker. Hantverkare som vistas tillfälligt i lokalerna kan lämna verktyg och annat utan uppsikt eller det kan ha funnits risk för att barn med svår allergi får fel kost.

Källa: "Fria att leka och lära"

ur Lärarförbundets Magasin