Läs senare

Fortbildning avgörande för att förverkliga skolans digitalisering

DigitaliseringVad krävs för att ambitionen att digitalisera skolan ska bli verklighet? Om det förhandlar regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bäst. Fortbildning och finansiering är två knäckfrågor.
– Jag tror vi är ganska nära en överenskommelse inom några veckor, säger Maria Caryll, sektionschef på SKL:s utbildningssektion.

av Lenita Jällhage
19 jan 2018
19 jan 2018

I oktober förra året beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan (länk). Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i samhället. Lärare, förskollärare och rektorer förväntas bli nyckelspelarna för att lyckas med den ambitionen.

Kommunernas arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i uppdrag att arbeta tillsammans med regeringen för att göra verklighet av regeringens tre övergripande fokusområden med olika mål och delmål i digitaliseringsstrategin (se ruta). Förhandlingar om vad som krävs pågår.

– Jag tror vi är ganska nära en överenskommelse inom några veckor. Vi har även diskuterat pengar för satsningarna men jag vill inte säga något om det förrän vi är klara, säger Maria Caryll, sektionschef på SKL:s utbildningssektion.

Hon beskriver regeringens strategi som en julgran med många paket under. Men om paketen ska vara värda att öppna krävs det att de fylls med innehåll.

SKL har redan tjuvstartat arbetet med att omvandla regeringens mål till en konkret handlingsplan. De har träffat olika aktörer från fackföreningar, universitet, huvudmän, branschorganisationer och skolmyndigheter för att få fram förväntningar och farhågor.

– Vi försöker i det här inledande skedet att ha stora öron och liten mun. Vi vill skynda långsamt så vi tänker rätt från början. Alla som vi möter har kommit olika långt i sin digitala resa men målet är att alla ska åt samma håll, säger hon.

Maria Rönn, vice ordförande i Lärarförbundet, deltog i förra veckan i ett rundabordssamtal med olika aktörer hos SKL.

– Jag lyfte fram att det måste följa med en rejäl kompetensutveckling av skolans anställda. Det är viktigt också att saker och ting kommer i rätt ordning i handlingsplanen och att de blir en mycket konkret handlingsplan med tydlig tidsplan som fungerar för olika huvudmän, säger hon.

Hon poängterar att alla berörda yrkesgrupper måste få tillräckligt med tid till utbildning som även innefattar kollegialt lärande. Och att man därefter får adekvat utrustning med teknisk och pedagogisk support innan det kommer krav på att arbeta efter uppsatta mål.

Regeringen har i sin digitaliseringsstrategi poängterat just vikten av att förskolechefer, rektorer och huvudmän har den digitala kompetens som krävs för att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet. De ska kunna bedöma vad som är relevanta lösningar utifrån barnen och elevernas behov och också beställa rätt utrustning och se till att det finns såväl pedagogiskt som teknisk support.

Även Riksdagen och Digitaliseringskommissionen har lyft fram att det är viktigt att lärarna har tillräcklig digital kompetens för att nå framgång. Det innebär rätt utbildning kopplat till både utrustning och lärresurser, annars kan satsningen få negativ inverkan på både elevers och lärarnas arbetsmiljö.

Även Skolverket har fått regeringens uppdrag att arbeta med digitaliseringen av skolväsendet och involvera relevanta aktörer. De ska presentera sina slutsatser för regeringen i mars.

Tre fokusområden

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet.
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
    Dessa tre områden ska sammantaget leda till att de övergripande målen i digitaliseringsstrategin uppnås. Målen ska vara uppfyllda år 2022. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin